In British Columbia staan leraren centraal in de curriculumvernieuwing, van schoolleiders wordt ‘leadership by design’ gevraagd. Zij hebben een ondersteunende en faciliterende taak: leraren in positie brengen in hun rol als ontwerpende professional. Dit najaar reisde vanuit Platform Onderwijs2032 een delegatie af naar Canada om in Vancouver, provincie British Columbia, te kijken naar de manier waarop zij daar hun onderwijscurriculum herijken en moderniseren.

Er zijn veel paralellen te trekken die vanuit het advies ‘Ons Onderwijs2032’ zijn aangegeven, met name het centraal stellen van de leerling, vakoverstijgend werken en pedagogieën en didactieken hanteren die inzetten op deep learning. De brede delegatie –met staatssecretaris Sander Dekker, de directeur-generaal onderwijs van OCW, leraren, vertegenwoordigers van Onderwijs2032, de sectorraden, de onderwijscoöperatie en AVS-voorzitter Petra van Haren – deed veel inspiratie op voor Nederland.

Chief educator
Om de curriculumvernieuwing vanuit de inhoud goed aan te sturen is er in British Columbia vanuit het ministerie een chief educator aangesteld. Deze onderwijsprofessional stuurt zowel het proces als de inhoudelijke ontwikkeling aan. Curriculumvernieuwing wordt doorgevoerd terwijl het beleid en het kerncurriculum nog niet af zijn. Scholen lopen in het proces voor op het ministerie. Leraren staan centraal in de curriculumontwikkeling. Door een getrapt systeem praten honderden leraren, over de sectoren po en vo heen, samen per thema mee over het ontwerpen van het kerncurriculum. Wát is kern, wát is keuze? Van de scholen wordt verwacht dat zij hun leerlijnen binnen hun context inpassen en flexibel ontwerpen: teaching by design. Steeds vertrekken vanuit de leerling geeft een andere professionele dialoog dan vertrekken vanuit expertise. Werken op school wordt dan een krachtige vorm van professionalisering. Ook de lerarenopleidingen sluiten aan bij de ontwikkelingen.
De rol van de schoolleider is van cruciaal belang, in de vorm van distributed leadership, waarbij de schoolleider vooral ondersteunend, vragend en faciliterend is. Leraren op alle mogelijke manieren in positie brengen in hun rol als ontwerpende professionals. Schoolleiders zorgen voor een doorlopend en duurzaam innovatieproces. Leraren ontwerpen het onderwijs vooral ook samen met hun leerlingen. Experimenteren en fouten maken hoort daarbij. Het gebruik van ict en modernemedia is vanzelfsprekend en staat altijd ten dienste van het leerproces. Van programmeren met je smartphone, tot digitale portfolio’s en apps waarin ouders en lerarenmeekijken met het leerproces van de leerling. Er heerst een dynamiek van samen spelen en leren waarbij experimenteren de ruimte krijgt. Capture learning is het doel: reflecteren op de eigen ontwikkeling en groei, het stellen van eigen (leer)doelen. Dat leidt tot intrinsieke motivatie.

Big ideas
Curriculumvernieuwing is een doorlopend proces in stappen. Het gaat bij leren en ontwikkelen niet zozeer om wát, maar om hóe je denkt. Grotere lijnen, big ideas en metacognitie zijn hierbij essentieel. Het vraagt van scholen geen nieuwe visie, maar bijstelling onder de nieuwe ‘paraplu’ en het praktisch maken vanuit de professionele dialoog en het handelen van leraren en leerlingen. Een visie vanuit waarden en normen die uitdrukking geeft aan de praktijk van de school. Op deze manier ontstaat als vanzelf een proces van deep learning. Niet elke school gaat even snel. Een groep voorhoedescholen is de steen in de vijver. Op allerlei manieren ontstaan afdelingen, klassen en communities in en om de school. Vrije, ontdekkende lessen in de natuur of een niet-schoolse omgeving nemen een belangrijke plaats in. Bijzonder is ook de manier waarop de normen, waarden en overtuigingen van de Aboriginalbevolking in de regio een diepe verankering in het curriculum heeft gekregen. Een uitzonderlijke manier om gelijkwaardigheid en respect vanzelfsprekend te maken. Er wordt gesproken over tracking. Veel summatief in plaats van formatief toetsen. Werken met curriculumgebaseerde assessments in plaats van werken met een ‘assesment based’ curriculum. De toetsen (vakgebieden) zijn beperkt, alleen voor taal en rekenen. Alles bij elkaar zag de Nederlandse delegatie een aanpak die, gesteund door visionair leiderschap, ruimte en tijd geeft aan professionals en leerlingen om te leren en het onderwijs doorlopend te ontwerpen.

Meepraten?
In Nederland staan we aan de vooravond van een curriculumomslag. Wilt u als leidinggevende met uw school alvast aan de slag en een inhoudelijke professionele dialoog over de onderwijsvernieuwing in Nederland voeren? Ga dan naar http://onsonderwijs2032.nl/doe-mee

—————————————————————-

Curriculumvernieuwing in Canada
Canada bestaat uit zes provincies met verschillend onderwijsbeleid. De provincie British Columbia bestaat uit zestig districten. Elk district kent een schoolbestuur dat de ouders vertegenwoordigt en dat vooral politieke gesprekken voert en strategische keuzes maakt. Elk district heeft ook een superintendent en assistent intendents die vooral een inhoudelijk bestuurlijke en inspecterende rol spelen. Op elke school is een directeur en zijn assistent-directeuren, naast diverse ondersteunende functionarissen en het lerarenteam. Het schoolbestuur en de superintendent bepalen de kaders van het beleid voor het district, binnen de kaders van het provinciale en landelijke onderwijsbeleid: the umbrella. De curriculumvernieuwing is ingezet vanuit een visie op de burger van de toekomst en kent vier strategische pijlers. Er wordt gestuurd op een beperkt basiscurriculum met veel ruimte voor flexibiliteit in de afzonderlijke scholen. Het belang van de learner staat voorop. Wat heeft de leerling nodig en wat heeft vervolgens de leraar nodig om dit te kunnen realiseren? Dan gaat het om professionele ruimte, maar ook om (leer)middelen, techniek en gebouwen. Gebouwen zijn in kaart gebracht om te kijken of er voldoende mogelijkheden zijn om de doelen die gesteld worden voor het nieuwe curriculum ook fysiek te kunnen realiseren. Wáár kan het curriculum op déze manier worden vormgegeven en wat is er nog nodig?

Gerelateerd nieuws