Werknemers in pedagogische beroepen gaven in 2018 het vaakst van alle beroepen aan emotioneel betrokken te raken bij hun werk. Dit geldt voor bijna drie op de tien. Ook ervaarden zij het werk bovengemiddeld vaak als veeleisend. Dat laatste geldt nog meer voor werknemers in zorg- en welzijnsberoepen. Dit meldt het CBS op basis van cijfers uit de Nationale Enquête arbeidsomstandigheden (NEA), uitgevoerd door het CBS en TNO.
 
Onder leerkrachten in het basisonderwijs is het aandeel dat aangeeft vaak of altijd emotioneel betrokken te raken bij het werk het hoogst van alle onderzoeksgroepen. Zij scoren bijna 39 procent ten opzichte van het gemiddelde (15 procent). Deze groep leerkrachten staat in de hele onderzoeksperiode (2014-2018) aan de top als het gaat om emotionele betrokkenheid. Leerkrachten tot 35 jaar raken vaker betrokken (42 procent) dan leraren van 35 tot 75 jaar (37 procent). Ook docenten algemene vakken in het voortgezet onderwijs (vo) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) raken bovengemiddeld vaak betrokken, vrouwen vaker (36 procent) dan mannen (29 procent).

Emotioneel veeleisend
In 2018 vonden werknemers in zorg- en welzijnsberoepen, zoals psychogen, maatschappelijk werkers en verpleegkundigen, en medewerkers van politie en brandweer hun werk het vaakst emotioneel veeleisend. De exacte cijfers zijn terug te vinden op de website van het CBS. De tien beroepsgroepen die hun werk het vaakst emotioneel veeleisend ervaren, komen voor op de lijst van cruciale beroepsgroepen, die sinds het uitbreken van COVID-19 door de overheid is opgesteld. Dit gaat om beroepen in de zorg, politie en brandweer en het onderwijs.
Emotioneel veeleisend werk speelt een rol in het optreden van gezondheidsklachten en verzuim. Uit eerder onderzoek blijkt al dat het ziekteverzuim in de gezondheids- en welzijnszorg het hoogst ligt.

De NEA is een internetenquête onder bijna 63 duizend werknemers (in 2018) van 15 tot 75 jaar die in Nederland werken. Zij krijgen vragen over arbeidsomstandigheden, -ongevallen, -verhoudingen, -voorwaarden, en werkinhoud. Ook wordt gevraagd in hoeverre ze emotioneel betrokken raken bij het werk, en hoe vaak ze het werk als emotioneel veeleisend ervaren.

Links

Gerelateerd nieuws