Leescoalitie roept op tot leesoffensief

Hoe kan het dat zoveel mensen al vroeg een taalachterstand hebben en daardoor geen gelijke kansen voor een soepele schoolloopbaan en mogelijkheden op de arbeidsmarkt? Schort er iets aan ons beleid? Het gaat niet goed met lezen in Nederland. Dat stelt de Leescoalitie in een manifest waarin de coalitie oproept tot een leesoffensief. De coalitie, bestaande uit zeven organisaties, vraagt OCW en de regering nadrukkelijk om steun en de benodigde randvoorwaarden om tot een gezamenlijk plan van aanpak en uitvoering daarvan te komen.

“Wat we weten is dat niet alle scholen en leraren voldoende toegerust zijn om effectieve leesinstructie te geven en leesplezier bij leerlingen te stimuleren. Wat we weten is dat de nieuwe generatie ouders …. minder geneigd is tot geconcentreerd en diep lezen. Kortom, zijn we ons voldoende bewust van het belang van onze taal en een goede leesvaardigheid voor onze samenleving?”

De Leescoalitie constateert dat 2,5 miljoen mensen in Nederland onvoldoende kunnen lezen. “We bevinden ons op een glijdende schaal en alleen actief en stevig gefundeerd leesbeleid kan het tij keren”, aldus de Leescoalitie.

Het manifest stelt drie ambities op:

1.       Elke leerling verlaat de school met voldoende leesniveau. Focus hierbij op groepen die het hardst achterblijven: jongens, leerlingen in het vmbo en mbo, jongeren met een migratieachtergrond.

2.       Alle leraren en onderwijsassistenten zijn voldoende toegerust om goed en motiverend leesonderwijs te geven; pedagogisch medewerkers weten hoe ze leesbevorderend moeten werken. Leesvaardigheid én leesplezier staan hierbij centraal.

3.       De kunst van het lezen is een zorg voor iedereen en behoeft structurele aandacht van het kabinet, de Kamer, regionale en lokale overheden, werkgevers, vakbonden en alle mensen die verantwoordelijkheden dragen voor anderen.

De Leescoalitie wil met alle betrokken spelers aan de slag om het noodzakelijke Leesoffensief te realiseren.

In de Leescoalitie zitten de Stichting Lezen, Stichting CPNB, Stichting Lezen en Schrijven, het Literatuurmuseum/Kinderboekenmuseum, de Koninklijke Bibliotheek, de Vereniging van Openbare Bibliotheken en het Nederlands Letterenfonds. Het manifest wordt ondersteund door onder andere de PO-Raad, de VO-raad en het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en SLO.

PISA-onderzoek

Eind 2019 maakte het internationaal vergelijkende onderzoek PISA-2018 bekend dat Nederlandse 15-jarigen slecht scoren op leesvaardigheid. Uit een verdiepende rapportage van de PISA-onderzoekers blijkt nu ook dat ze minder plezier hebben in lezen en er bovendien minder tijd aan besteden.

Links