Leerplan voor toekomstig funderend onderwijs

“Om in te kunnen spelen op veranderingen in de samenleving is een grote mate van flexibiliteit in het onderwijsaanbod van belang. Tegelijkertijd is curriculumbeleid ook gebaat bij een zekere rust en continuïteit.” Dat schrijven de opstellers van het ‘leerplan voor het funderend onderwijs voor de toekomst’, een verkennende notitie die staatssecretaris Dekker eind januari aan de Eerste Kamer heeft aangeboden.

Al eerder presenteerde Dekker aan de Tweede Kamer de plannen om de onderwijsinhoud van het primair en voortgezet onderwijs als geheel tegen het licht te houden. “Deze verkenning komt voort uit de vraag of we leerlingen de juiste kennis en vaardigheden meegeven die ze voor de toekomst nodig hebben”, aldus Dekker in zijn brief. De inhoudelijke vraag die aan de notitie ten grondslag ligt is: “Wat zouden leerlingen in het funderend onderwijs moeten leren met het oog op de toekomst?” De notitie wijst op het feit dat het, vanwege het razendsnelle tempo van veranderingen in de samenleving, uitermate moeilijk is het onderwijs bij de tijd te houden. “We weten niet welke kennis en vaardigheden voor de toekomst relevant zijn. Wel weten we dat het voor leerlingen belangrijk is dat ze zodanig worden toegerust dat ze handelingsbekwaam zijn wanneer ze in situaties terechtkomen die nieuw en onbekend zijn.”
Succesvolle buitenlandse voorbeelden, zoals de Scandinavische landen, kunnen zorgen voor stabiliteit en flexibiliteit.

Overladen
“Een heroriëntatie van het huidige beleid lijkt wenselijk”, luidt een van de conclusies. Een brede discussie is nodig, omdat er een gebrek is aan “overzicht en helderheid over de huidige sturing en ruimte met betrekking tot de inhoud van het funderend onderwijs.” Er leven allerlei wensen tot actualisering en het toekomstbestendig maken van het onderwijsaanbod, hoewel “er nu al veel zorgen zijn over overladenheid.” Het leerplan adviseert “bestaande en gewenste kaders te herordenen vanuit een heldere visie op de inhoud van het onderwijs.” Daarbij wordt gewaarschuwd voor ‘rigoureuze vernieuwingspogingen’, omdat deze dikwijls contraproductief zijn. “Vruchtbaarder is investeren in een breed gedragen visie en in continue verbetering van het curriculum.”

Nog dit schooljaar is het wenselijk een voorzet van een visiedocument in een breed nationaal debat te brengen.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.