Na een stijging van het aantal leerlingen in het vo in de jaren 2010 tot en met 2016 is deze groei in schooljaar 2016/2017 afgevlakt. De daling zoals die al jaren in het basisonderwijs plaatsvindt, zet de komende jaren naar verwachting ook door in het voortgezet onderwijs. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

In de schooljaren 2010/’11 tot en met 2015/’16 nam het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs met gemiddeld 10 duizend leerlingen per jaar toe. In 2016/’17 vlakte deze groei af, en steeg het aantal leerlingen met nog geen 200 tot bijna 996 duizend. De basisscholen krompen van 2010/’11 tot en met 2016/’17 met gemiddeld ruim 17 duizend leerlingen per jaar. Het CBS verwacht dat  deze daling de komende jaren doorzet in het voortgezet onderwijs.

Het CBS voorspelt in de meest recente bevolkingsprognose dat het aantal 12- tot 18-jarigen in het schooljaar 2016/’17 begint te dalen met 0,1 procent en dat dit afloopt tot een jaarlijkse krimp van 1,5 procent in 2018/’19. Omdat het grootste deel van deze groep op het voortgezet onderwijs zit, valt op basis hiervan te verwachten dat de leerlingenaantallen op middelbare scholen gaan teruglopen.

De geleidelijke daling van het aantal geboorten na 2000 is de oorzaak van de afname. De gevolgen hiervan zijn al geruime tijd merkbaar in het basisonderwijs en vanaf dit jaar ook in het voortgezet onderwijs. De daling in het aantal geboorten heeft te maken met een afname van het aantal vrouwen in de vruchtbare leeftijd. Het aantal kinderen per vrouw bleef in deze periode vrij stabiel. 

Links

Gerelateerd nieuws