De inzet van het extra budget vanuit het werkdrukakkoord leidt daadwerkelijk tot werkdrukverlichting onder leerkrachten. Het geld wordt het vaakst besteed aan de inzet van een of meer (extra) onderwijsassistent(en). Dat blijkt uit onderzoek onder bijna 600 po-leerkrachten van DUO Onderwijsonderzoek & Advies. Een eerdere peiling van de AVS gaf bijna driekwart van de schoolleiders aan tevreden te zijn met het werkdrukakkoord.

In februari 2018 hebben de onderwijsvakbonden, waaronder de AVS, met de PO-Raad en onderwijsminister Arie Slob het werkdrukakkoord afgesloten. Elke basisschool heeft in schooljaar 2018/2019 recht op 155 euro per leerling in het kader van het werkdrukakkoord. Onlangs is bekend geworden dat scholen de toegezegde extra middelen sneller tot hun beschikking krijgen. Het bedrag gaat vanaf schooljaar 2019/2020 al omhoog naar 333 miljoen euro. De school mag zelf bepalen hoe dit bedrag te besteden.

Lagere werkdruk
Uit het onderzoek van DUO Onderwijsonderzoek blijkt dat van alle ondervraagde leerkrachten 91 procent weet hoe het extra budget vanuit het werkdrukakkoord op hun school is/wordt besteed. Van deze groep zegt maar liefst 63 procent dat de inzet van dit budget een (positief) effect heeft op hun persoonlijke werkdruk: zij zeggen een enigszins of sterk lagere werkdruk te ervaren door de inzet van dit extra budget. Een derde (33 procent) ervaart persoonlijk (nog) geen lagere werkdruk door de inzet van het extra budget.
 
Onderwijsassistenten
De meerderheid van de leerkrachten (54 procent) geeft aan dat dit extra budget wordt uitgegeven aan de inzet van (extra) onderwijsassistent(en). Daarnaast geeft een derde van de leerkrachten aan dat het budget wordt uitgegeven aan groepsleerkrachten (32 procent) en vakleerkrachten (eveneens 32 procent), zoals een gymleerkracht of een leerkracht voor creatieve vakken. Bijna één op de vijf leerkrachten (18 procent) geeft aan dat het budget aan teamondersteuners (bijvoorbeeld een conciërge) wordt besteed en één op de tien geeft aan dat het extra budget wordt gebruikt om te investeren in meer en/of betere ICT-middelen.

Kritische houding
Van de leerkrachten heeft de helft (49 procent) er geen vertrouwen in dat onderwijsminister Arie Slob de komende jaren actief zal blijven werken aan het verlagen van de werkdruk, 16 procent heeft daar wel vertrouwen in.
Tevens geeft een meerderheid van de leerkrachten (59 procent) aan dat het extra budget dat de school krijgt in het kader van het werkdrukakkoord een ‘druppel op de gloeiende plaat is’.
 
Peiling AVS
Uit de in februari 2019 gehouden peiling van de AVS, waaraan 728 respondenten meededen, blijkt dat 98 procent van de schoolleiders samen met het team overlegd heeft over de inzet van de werkdrukmiddelen. Voor komend schooljaar is op 48 procent van de ondervraagde scholen duidelijkheid over de inzet van de werkdrukmiddelen. Deze worden het vaakst ingezet voor onderwijsassistenten (30 procent) of extra leerkrachten (23 procent). Bijna driekwart (73 procent) is tevreden met het werkdrukakkoord. Wel wordt in 8 procent van de gevallen aangegeven dat er geen volledige handelingsvrijheid op schoolniveau is verkregen vanuit het bestuur. Dat vindt de AVS zorgelijk. In een brief aan minister Slob schrijft AVS-voorzitter Petra van Haren: “In het kader van autonomie en de afspraken in het werkdrukakkoord blijft dit een aandachtspunt.”
 
Kader Primair 8 (april) heeft als thema ‘Het werkdrukakkoord, een jaar later’. Daarin komt de uitslag van de peiling van de AVS uitgebreid aan de orde.

Links

Gerelateerd nieuws