Leerkrachten bezorgd over afstandsonderwijs als het lang aanhoudt

Leerkrachten trekken alles uit de kast om afstandsonderwijs voor hun leerlingen te organiseren. Ze zijn heel positief over de inzet van leerlingen. Toch voorzien ze grote problemen als het sluiten van de scholen lang gaat duren. Dat blijkt uit een onderzoek van DUO Onderwijsonderzoek & Advies (in samenwerking met onderwijsvakblad Didactief) onder 606 leerkrachten die lesgeven aan groep 3 tot en met 8 op een basisschool.
 
Nagenoeg alle leerkrachten verzorgen afstandsonderwijs en zetten daarbij alle mogelijke middelen in:
– leerlingen en ouders halen op school (schriftelijke) lespakketten op (of leerkrachten brengen die zelf langs bij de leerlingen)
– leerlingsoftware wordt ingezet (met behulp waarvan leerlingen instructie krijgen en opdrachten maken)
– leerlingen ontvangen (individueel, in groepjes en/of met de hele klas) instructie van de leerkracht met tools als Skype, Zoom of Google Classroom
– leerkrachten onderhouden telefonisch contact met leerlingen (een-op-een).
 
De leerkrachten zijn zeer positief over de inzet van hun leerlingen: de overgrote meerderheid van de leerlingen is, zo schatten de leerkrachten in, thuis serieus aan de slag. Leerkrachten maken zich wel zorgen: een derde (34 procent) verwacht grote problemen (vanuit het perspectief van de leerlingen) als de huidige situatie nog vier weken aanhoudt, bijna driekwart (71 procent) verwacht grote problemen als de scholen tot de zomervakantie dicht blijven. Leerkrachten geven onder andere aan dat de motivatie van leerlingen zal afnemen, dat het afstandsonderwijs te veel van de ouders vergt, dat de leerachterstanden alsmaar zullen oplopen en dat vooral de zwakke leerlingen de dupe zullen zijn van het langer dicht blijven van de scholen.
 
Alle mogelijkheden aangegrepen
Bijna alle leerkrachten (94 procent) verzorgen momenteel afstandsonderwijs. Bij het verzorgen van afstandsonderwijs wordt vooral leerlingsoftware ingezet, 89 procent van de leerkrachten maakt daar gebruik van. Maar ook ‘papieren lesmateriaal’ wordt ingezet: bijna twee derde van de leerkrachten (64 procent) laat de leerlingen en/of hun ouders papieren lesmaterialen op school ophalen en één op de zeven leerkrachten (15 procent) brengt de lesmaterialen langs op het huisadres van de leerlingen.
Tools als Skype, Zoom en Google Classroom worden vaak ingezet voor het geven van instructie en voor het geven van feedback aan leerlingen. Zes op de tien leerkrachten onderhouden telefonisch contact (dus een-op-een) met hun leerlingen.
De meeste aandacht bij het afstandsonderwijs gaat uit naar de kernvakken rekenen, taal en lezen. Wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis, biologie) en creatieve vakken komen minder aan bod in het afstandsonderwijs.
 
Zeer positief over inzet leerlingen
De leerkrachten zijn zeer positief over de inzet van hun leerlingen: bijna driekwart van de leerlingen (73 procent) is thuis serieus aan de slag en bijna één op de vijf (18 procent) redelijk serieus. De leerkrachten geven aan dat één op de veertien leerlingen (7 procent) thuis niet zo serieus aan de slag is. Met een kleine groep leerlingen (2 procent) hebben zij geen contact/die bereiken zij niet.
 
Stevige opgave voor leerkrachten
De groep leerkrachten die aangeeft dat het verzorgen van het afstandsonderwijs meevalt (52 procent) is nagenoeg even groot als de groep die aangeeft dat het juist (sterk) tegenvalt (48 procent). Met name de verstrengeling van werk en privé (meer dan driekwart van de leerkrachten verzorgt het afstandsonderwijs vooral vanuit huis) valt hen zwaar. Daarnaast missen leerkrachten (92 procent) het dagelijks contact met de leerlingen en driekwart (78 procent) de collega’s.

Links