82% akkoord met cao

Met 82% positieve stemmen laten AVS-leden in de onlangs gehouden ledenraadpleging weten in te stemmen met het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe CAO PO 2023-2024.

De loonsverhoging van 10% voor het gehele onderwijspersoneel en de essentiële ondersteuning voor beginnende schoolleiders stemmen tot enige vreugde, zij het van korte duur, want onze schoolleiders uiten – net als AVS – massaal hun zorgen over:

  1. Het nijpende en sterk oplopende tekort aan schoolleiders.
  2. De vraag naar een rechtvaardiger salaris, een verbeterd imago en maatschappelijke erkenning voor schoolleiders.
  3. De toenemende werkdruk, de behoefte aan betere ondersteuning en de arbeidsomstandigheden van schoolleiders.

Er rust een grote verantwoordelijkheid op de schouders van AVS om deze zaken in de volgende cao weer te adresseren. Goed dat we in dat kader harde afspraken hebben gemaakt over het onderzoek naar de werkcontext van schoolleiders. Het vak van de schooldirecteur verandert, is zwaarder geworden. De praktijk van de schoolleider is in dit onderzoek het vertrekpunt.

Ja-zeggers: Tevredenheid en waardering

De ‘Ja’-zeggers zijn tevreden over het voorgestelde akkoord en benadrukken de positieve aspecten ervan. Ze zijn met name verheugd over de voorgestelde loonsverhoging van 10%, die als rechtvaardig wordt beschouwd. Ook uiten ze waardering voor de aandacht die aan de startende schoolleiders wordt besteed en de arbeidsmarkttoelage van de schoolleiders.

‘Ik ben blij dat de 10% voor de hele sector is. Ben het met AVS eens dat er flink geïnvesteerd moet worden in nieuwe schoolleiders en ik hoop van harte dat we komend jaar iets kunnen neerzetten voor het tekort aan schoolleiders.’

Nee-zeggers: Zorgen en kritiekpunten

De ‘Nee’-zeggers delen diverse zorgen en kritiekpunten met betrekking tot het voorgestelde akkoord. Ze benadrukken het verschil in salaris tussen leerkrachten / intern begeleiders en directeuren, en vragen om meer erkenning en waardering die passend is bij de groeiende verantwoordelijkheden en complexiteit. Ook noemen ze de hoge werkdruk samen met de behoefte aan meer ondersteuning.

‘Ik ben van mening dat er te weinig aandacht voor de schoolleider is. Kijk eens naar de hoge werkdruk en het verzwaarde takenpakket. Schoolleiders hebben een steeds groter wordende verantwoordelijkheid en dat mag best beter gewaardeerd worden.’

Zowel voor- als tegenstemmers maken zich zorgen over de oplopende tekorten in het onderwijs.

Definitief cao-akkoord

De definitieve afloop van dit proces is op 28 september duidelijk; wanneer alle betrokken bonden en werkgevers in het primair onderwijs hun stem laten horen. Voor het voortgezet onderwijs staat deze beslissende datum gepland op 2 oktober 2023.