Ledenraad eerste keer bijeen in nieuwe samenstelling

De AVS Ledenraad kwam op 25 januari 2019 voor het eerst in de nieuwe samenstelling bij elkaar. Acht nieuwe leden sloten aan om de afgetreden leden te vervangen. Na een prettige kennismaking zaten zij meteen stevig in hun rol. Fijn dat er zoveel nieuwe, betrokken schoolleiders zijn. Erkwamen diverse onderwerpen aan bod. 

 

Tekst Liny Demandt, vicevoorzitter AVS Ledenraad

Lidmaatschap en belangenbehartiging

We zien dat veel leden, maar óók niet-leden, de AVS aanspreken over het behartigen van hun belangen. Vooral die laatste groep intrigeert ons. Zij zien de AVS wel als hun vertegenwoordiger, maar kiezen er tegelijkertijd voor om geen lid te worden. Als ledenraad hebben we besproken hoe we dit kunnen interpreteren en inzetten om de kracht van de vakbond te vergroten.

Huishoudelijk reglement en renumeratiecommissie

Het concept ‘Huishoudelijk reglement’ wordt bekeken en in grote lijnen akkoord bevonden. We wachten nog op een reactie van de juridisch adviseur. Daarna wordt een en ander in het Ledenraadhandboek opgenomen. Door de wisseling in de ledenraad ontstond er een vacature in de renumeratiecommissie. Hiervoor is een opvolger gekozen.

Niet staken op 15 maart

Als ledenraad staan we achter de keuze van het AVS-bestuur om de staking op 15 maart niet te steunen. Wel wordt op het AVS-congres van 15 maart de eigen actielijn voortgezet en zal er bij de entree en de opening actie gevoerd worden. De cao-onderhandelingen zijn, waar het de positie van de schoolleider betreft, heel goed gestart. Dit proces en de actielijn willen we nu niet doorkruisen met een staking.

Herverkiezing Petra van Haren

Tijdens de vorige ledenraadvergadering is de herverkiezing van Petra van Haren als voorzitter van de AVS uitvoerig besproken.

De unanieme keuze van de ledenraad om nog vijf jaar met Petra verder te willen gaan, wordt vandaag officieel bekrachtigd en gevierd met felicitaties en een bloemetje.

Stand van zaken cao-onderhandeling

AVS-adviseur en -onderhandelaar Paul van Lent sluit aan om de ledenraad te informeren over de stand van zaken in de onderhandelingen rond de CAO PO. De gezamenlijke inzet van de bonden is vastgesteld en omvat de AVS-inzet voor schoolleiders. Een mooi succes. Het proces is momenteel zeer intensief en vergt veel inspanning van de twee AVS-onderhandelaars. Van Lents toelichting verheldert en geeft de ledenraad handvatten voor verdere besluiten en adviezen.

De nieuwe functie- en taakomschrijvingen voor leidinggevenden in het primair onderwijs zijn dringend nodig bij het onderhandelingsproces. In februari konden schoolleiders hierover meedenken en hun inbreng kenbaar maken.

Ook geeft Van Lent mee dat bij het toewerken naar een evenwichtig functiehuis, het meenemen van het onderwijsondersteunend personeel (OOP) in de onderhandelingen van wezenlijk belang is.

De volgende ledenraadvergadering is op 14 juni 2019.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.