Alle leerlingen in groep 8 van de basisschool maken voortaan een landelijke eindtoets voor taal en rekenen. De centrale eindtoets zal aan het eind van het schooljaar 2012/2013 voor het eerst worden afgenomen in het reguliere basisonderwijs. De huidige Cito-eindtoets wordt begin februari afgenomen. Minister Van Bijsterveldt stelt voor de nieuwe landelijke toets af te nemen tussen 15 april en 15 mei. “Toetsen zijn geen doel op zich, maar een middel om opbrengstgericht te werken en zo tot betere taal- en rekenprestaties te komen”, aldus de bewindsvrouw in een brief aan de Tweede Kamer.

De minister wil door het opschuiven van het afnamemoment voorkomen dat na de toets de aandacht voor rekenen en taal verslapt. “Door de toets naar een later moment in april of mei te verschuiven, komt het advies van de basisschool centraler te staan en wordt de onderwijstijd in groep 8 beter benut.” Naast de invoering van de centrale eindtoets worden alle scholen verplicht te werken met een leerling- en onderwijsvolgsysteem voor alle leerlingen. Het merendeel van de scholen werkt al op deze manier. Zo wordt ook duidelijker waar de school staat ten opzichte van andere scholen, meent Van Bijsterveldt.
De eindtoets kan op verschillende niveaus worden aangeboden, zodat ook leerlingen met een leer- of ontwikkelingsachterstand aan de toets kunnen meedoen. Op speciale basisscholen en in het speciaal onderwijs zal de eindtoets twee jaar later worden ingevoerd.

Het ontwerpwetsvoorstel over de centrale eindtoets staat op internet ter consultatie: www.internetconsultatie.nl/eindtoetspo. Op basis van de reacties bij de internetconsultatie zal de minister een beslissing nemen over het al of niet opnemen van het nu nog facultatieve onderdeel wereldori├źntatie in de nieuwe centrale eindtoets.

Het Cito krijgt de wettelijke taak om de centrale eindtoets te ontwikkelen. De minister gaat in de praktijk onderzoeken hoe invulling is te geven aan de afspraak in het regeerakkoord over de invoering van een begintoets (in groep 3) en het ontwikkelen van een instrument dat de toegevoegde waarde/leerwinst van scholen beter in beeld brengt. Hiervoor worden met ingang van volgend schooljaar experimenten ingericht waarin scholen, onderzoekers en de inspectie samenwerken.

`Centrale toets niet gebruiken voor vergelijken scholen┬┤
De AVS is blij met het verzetten van de toets naar het einde van het schooljaar. “Maar de centrale eindtoets kan niet leiden tot een eindexamen primair onderwijs en de centrale eindtoets kan ook niet worden gebruikt om te vergelijken”, benadrukt AVS-voorzitter Ton Duif. “Het is belangrijk dat de toets zich beperkt tot de referentiekaders taal en rekenen. En de inbreng in de samenstelling van de toets moet door het veld zelf worden geregeld.” Duif ziet niets in experimenten met een begintoets in groep 3. “Het is weggegooid geld en niet acceptabel. De zogenaamde toegevoegde waarde van de school is zo nooit te meten.” Testen en toetsen en rankings hebben volgens de voorzitter in geen enkel land de kwaliteit van het onderwijs verbeterd. “Onderwijs verbeteren doe je door te investeren in goede schoolleiders en leerkrachten.”

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Nieuwe versie servicedocument Covid-19 van OCW

  • Meerderheid ouders geen voorstander van extra coronamaatregelen

  • Inschrijving EU-schoolfruit geopend

  • Voldoende personeel grote zorg voor schoolleiders