Landelijk dekkend netwerk van Centra voor Jeugd en Gezin in 2011

Alle gemeenten in Nederland beschikken in 2011 over een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), waarin alle opvoed- en gezinsondersteuning voor (aanstaande) ouders, kinderen en jongeren tot 23 jaar is gebundeld. De ministerraad heeft daar op voorstel van minister Rouvoet voor Jeugd en Gezin mee ingestemd.

In 2011 zal er sprake zijn van een landelijk dekkend netwerk van CJG´s. In de grote steden komen meerder CJG´s. In de Wet op de Jeugdzorg wordt vastgelegd dat gemeenten herkenbare en laagdrempelige inlooppunten inrichten voor opgroei- en opvoedvragen, adequate en passende (coördinatie van) hulp. Gemeenten hebben hiervoor een budget dat tot het jaar 2011 oploopt tot 428 miljoen euro. De CJG´s zullen zich richten op preventie, het beantwoorden van opgroei- en opvoedvragen, signalering en lichte en snelle hulp. Bij meervoudige problematiek met een kind of gezin zullen de hulpinstanties die betrokken zijn sluitende afspraken maken om tot een integraal plan van aanpak te komen. De eindverantwoordelijkheid en regierol ligt bij de gemeenten (de wethouder Jeugd).

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.