Er is een nieuwe handreiking beschikbaar op www.infowms.nl: Rol van de (G)MR bij fusie. De handreiking biedt ondersteuning aan medezeggenschapsraden in het primair en voortgezet onderwijs bij het proces van intentiebesluit tot instemming en evaluatie bij (voorgenomen) fusies tussen scholen en schoolbesturen. Dit is de laatste informatie van het project Versterking medezeggenschap – waar de AVS ook in participeerde – omdat de subsidie voor het project op 31 maart jl. is beëindigd.

Steeds meer scholen en schoolbesturen besluiten met elkaar te gaan samenwerken of zelfs te fuseren. Redenen hiervoor zijn onder meer de daling van het aantal leerlingen, toenemende eisen aan de professionaliteit van het onderwijs, het lerarentekort en Passend onderwijs. Een fusie heeft vaak grote gevolgen voor de school(organisatie). Wat zijn de voor- en nadelen voor personeel, ouders en leerlingen? En hoe kom je tot goede besluitvorming waar alle betrokkenen zich in kunnen vinden? De handreiking verschaft duidelijkheid aan (G)MR’en en besturen over het hele fusietraject en de rol van de medezeggenschap daarin. Aan de orde komen de positie van de (G)MR en zijn bevoegdheden, het onderzoek naar de voor- en nadelen van de fusie, de alternatieven, de betrokkenen en de verplichte ouderraadpleging, de fusie-effectrapportage en de evaluatie.

Folder voor leerlingen
De serie “Ik in de MR?” wordt aangevuld met een folder voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Deze folder is gemaakt samen met het LAKS en geeft informatie voor leerlingen die overwegen zich kandidaat te stellen voor de MR. Deze folder wordt in de laatste week van april geplaatst.
 
Formats
Ook  is op infowms.nl een nieuwe pagina gemaakt met een overzicht van de beschikbare formats uit de handreikingen. Nieuw zijn een format om de scholingsbehoefte binnen de MR in kaart te brengen en een format jaarverslag.
 
Terugblik
De afgelopen vier jaar gaf Kitty Ramakers leiding aan dit project dat als doel had de medezeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs te versterken. Zij kijkt met voldoening terug op haar periode als projectleider. Lees het artikel op de website van infowms.nl
 

Links

Gerelateerd nieuws