Kwaliteitskader voor Samen Opleiden van leraren

Aanstaande leraren worden steeds vaker opgeleid in een leeromgeving waarin sprake is van intensieve samenwerking tussen scholen, besturen en lerarenopleidingen. Dit heeft de afgelopen jaren geleid tot het programma Samen Opleiden. Hiervoor is een Kwaliteitskader en de werkwijze peer review opgesteld.

De bestuurders van de vijf sectorraden en OCW hebben hun akkoord gegeven aan het bijgestelde Kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie en de werkwijze peer review. Het ministerie van OCW, de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, Vereniging Hogescholen en de Vereniging van Universiteiten hebben de ambitie om het Samen Opleiden als norm te stellen voor het opleiden van alle toekomstige leraren. 

Het opleiden van leraren kan worden gezien in het perspectief van een doorgaande ontwikkelingslijn. Hiervoor is het nodig dat partnerschappen van scholen, besturen en lerarenopleidingen een zelfde beeld hebben van de kwaliteit van Samen Opleiden en Professionaliseren. Het kwaliteitskader is opgesteld om de kwaliteit van Samen Opleiden en Inductie te kunnen borgen, verantwoorden en versterken en handvatten te geven voor de inrichting van kwaliteitszorg voor partnerschappen

Via peer review werken de partnerschappen aan een kwaliteitscultuur. Aspirant-partnerschappen moeten aantonen dat ze minimaal voldoen aan de basiskwaliteit op de waarborgen die zijn beschreven in het Kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie. Voldoen ze aan de basiskwaliteit van Samen Opleiden, dan volgt definitieve toetreding tot de regeling en krijgt het partnerschap de status van ‘erkend partnerschap’

Webinar en podcast

Op de website van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren is het kwaliteitskader te lezen. Hier vind je ook een webinar en podcast over het kwaliteitskader en de peer review.

Neem contact op met de AVS Helpdesk
De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt. Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Meer informatie over de AVS Helpdesk en openingstijden