Student Onderwijskunde Surya Carrilho heeft onder begeleiding van Bas Warner van adviesbureau OOG onderwijs en jeugd een artikel geschreven over de 'kijk op kwaliteit' als het gaat om Passend onderwijs en samenwerkingsverbanden in het bijzonder.

Samenwerkingsverbanden hebben toenemende aandacht voor kwaliteitszorg. In plaats van alleen een sterke focus op het beheer van de organisatie, kijken zij daarbij steeds meer naar zelfkritische verhalen en praktijkvoorbeelden bij het beantwoorden van de vraag of ze 'doen wat nodig is'. Carrilho onderzocht deze trend op basis van literatuur en gesprekken in het veld. Drie lessen die daaruit geleerd kunnen worden:

Les 1: Operationaliseren van een passende onderwijsplek
Passend onderwijs lijkt lastig te operationaliseren, waardoor er veel nadruk wordt gelegd op gemakkelijk meetbare indicatoren zoals het aantal verwijzingen, terwijl wat buiten bereik van het meetbare valt al gauw naar de achtergrond wordt verschoven.
Les 2: Kijk kritisch naar de cijfers
Langzamerhand komt er meer aandacht voor het kritisch interpreteren van opgehaalde cijfers. Deze kritische blik kan veel informatie opleveren en aanleiding zijn tot verder onderzoek. Naast een kritische blik op de cijfers, is het van belang dat er wordt gekeken naar het nut van doelen stellen in termen van cijfers en percentages. Uiteraard gaat het uiteindelijk om de acties die een samenwerkingsverband onderneemt om de doelstellingen te behalen, maar bij het formuleren van een kwantitatieve doelstelling schuilt het gevaar dat men zich blindstaart op kengetallen en dat het achterliggende doel uit zicht raakt.
Les 3: Onderbouw verhalen en belevingen
Verhalen kunnen ‘blinde vlekken’ opsporen en aanleiding zijn voor vervolgonderzoek. Het is van belang dat er wordt onderzocht of een verhaal of beleving breder wordt gedeeld of wordt ondersteund door cijfers. Goede interpretatie van verhalen is niet altijd makkelijk: verhalen en belevingen kunnen vanuit verschillende invalshoeken tegenstrijdig zijn en zijn niet altijd in lijn met de geobserveerde cijfers. Het is daarom van belang dat een samenwerkingsverband niet direct één verhaal leidend laat zijn in de organisatie, maar op zoek gaat naar een rode lijn in de verhalen.
 
Samengevat blijkt het operationaliseren van Passend onderwijs in de praktijk erg ingewikkeld en waren samenwerkingsverbanden na de invoering vooral nog bezig met de organisatie op de rails krijgen. Langzamerhand is er meer aandacht gekomen voor kwaliteitszorg. Hoe deze wordt ingericht verschilt (nog) sterk, maar de meeste samenwerkingsverbanden zijn van mening dat cijfers en verhalen elkaar moeten aanvullen in het meten van kwaliteit. Tellen en vertellen of cijfers en beleving, zijn dus niet zozeer losse of tegenstrijdige manieren van kwaliteitsdenken, maar zijn complementair aan elkaar. Door een kritische houding aan te nemen ten opzichte van zowel verhalen als cijfers, kunnen samenwerkingsverbanden een afweging maken en op die manier de kwaliteit van Passend onderwijs benaderen.

Downloads

Gerelateerd nieuws