KVLO: ’Drie uur gym per week door vakleerkracht’

Campagne voor meer gym en bewegen in en om de school
De Koninklijke Vereniging van leraren Lichamelijke Opvoeding (KVLO), de vereniging van vakleerkrachten in het bewegingsonderwijs, wil voor iedere leerling in het po, vo en mbo drie uur gym per week door een vakleerkracht. En daarnaast een naschools sportaanbod van twee uur via de school geregeld, zodat elk kind van 6 tot 18 jaar iedere dag een uur onder deskundige begeleiding kan sporten en bewegen. Om dit af te dwingen is de KVLO een campagne gestart onder het motto `3+2= een fit idee´.

De KVLO verzoekt schoolbesturen, gemeenten en de landelijke overheid om mogelijkheden te scheppen deze eisen in te willigen, zodat de beweegnorm van een uur bewegen per dag structureel bereikt wordt. Slechts 33 procent van de jongens en 22 procent van de meisjes onder de 18 voldoet aan de nationale norm van een uur bewegen per dag. Bewegen is niet alleen goed voor gezondheid en een middel in de strijd tegen overgewicht, maar is ook goed voor de sociale en cognitieve ontwikkeling op andere vlakken. Dit blijkt uit diverse wetenschappelijke onderzoeken. Hieruit blijkt ook dat meer bewegen niet ten koste gaat van leerprestaties, maar deze eerder bevordert.

Huidige situatie
In het primair onderwijs is er geen wettelijk verplicht aantal uren voor vakken, maar wordt over het algemeen twee keer per week 45 minuten gym gegeven. Dit is een norm die blijkt uit de gemeentelijke modelverordening voor huisvesting. De gemeenten hebben de taak om accommodaties ter beschikking te stellen voor de gymlessen op school. In de praktijk lukt het echter niet alle scholen om twee gymlessen per week te realiseren, bijvoorbeeld door gebrek aan accommodatie. Ook heeft maar 40 procent van de basisscholen een vakleerkracht gym. In het Convenant Gezond Gewicht (deelconvenant `School´), dat de KVLO mede heeft ondertekend, stond al eerder te lezen dat het de ambitie is om te komen tot één uur bewegen per dag voor elke leerling én een inspanningsverplichting voor de terugkeer van de vakleerkracht in het po. En de motie Rijpstra (2004), die pleit voor drie uur bewegingsonderwijs per week voor alle leerplichtige leerlingen (tot 16 jaar), werd een aantal jaren geleden al aangenomen door de Kamer. Deze is echter tot nog toe niet uitgevoerd. Volgens de KVLO kunnen `leerkrachten bewegen en sport´ (de nieuwe term voor gymleerkrachten) na schooltijd ook de spin in het web van bewegen zijn: door een coördinerende rol in een `beweegteam´, in samenwerking met een Lobosser of via de brede school in een combinatiefunctie. Gemeenten moeten volgens de KVLO de (financiële) middelen voor combinatiefunctionarissen inzetten voor het instellen van een beweegteam per basisschool. Ook wil de KVLO dat gemeenten afspraken maken met schoolbesturen over voldoende en gekwalificeerd personeel.

Meer lezen over de campagne en het ondertekenen van de petitie kan op http://www.kvlo.nl/

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.