De Wet Huis voor klokkenluiders trad op 1 juli 2016 in werking. Werkgevers met tenminste vijftig werknemers moeten een procedure vaststellen voor het omgaan met het melden van een vermoeden van een misstand binnen de organisatie, de zogenaamde klokkenluidersregeling. Dat geldt ook voor scholen.

In de vast te stellen procedure staat in ieder geval: 

  • de manier waarop met de interne melding wordt omgegaan 
  • wanneer sprake is van een vermoeden van een misstand met inachtneming van de definitie van een vermoeden van een misstand als bedoeld in deze wet 
  • bij welke daartoe aangewezen functionaris of functionarissen het vermoeden van een misstand kan worden gemeld
  • de verplichting voor de werkgever de melding vertrouwelijk te behandelen, als de werknemer hierom heeft verzocht
  • dat de werknemer de mogelijkheid heeft om een adviseur in vertrouwen te raadplegen over een vermoeden van een misstand

Huis voor Klokkenluiders
Er is ook een Huis voor Klokkenluiders ingericht. Het Huis is bedoeld voor mensen die in loondienst zijn, ex-werknemers, zzp’ers of vrijwilligers in de publieke en private sector die melding willen maken van een vermoede misstand. Ook heeft het een kenniscentrum voor voorlichting en preventie, en een voorziening voor psychosociale ondersteuning van klokkenluiders. Het Huis voor Klokkenluiders geeft advies en kan meldingen onderzoeken. Het biedt organisaties ook een ‘Modelregeling omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid’.

Het bevoegd gezag moet de conceptklokkenluidersregeling op grond van artikel 10 onder g Wms ter instemming voorleggen aan de (G)MR.
Meer informatie: https://huisvoorklokkenluiders.nl

Gerelateerd nieuws

  • Nieuwe consultatie wetswijziging medezeggenschap scholen

  • Stappen gezet in toepassing Meldcode huiselijk geweld

  • Cicero leest Covey

  • ‘Sommige leerlingen hebben een aai over hun bol nodig’