Lumpsum nadert. Nog vier maanden en dan is het zover. Hieronder een overzicht van enkele organisaties, activiteiten en middelen die u ondersteunen op weg naar lumpsum.

Overzicht ondersteunende activiteiten en middelen
Overzicht ondersteunende activiteiten en middelen
Lumpsum nadert. Nog vier maanden en dan is het zover. Hieronder een overzicht van enkele organisaties, activiteiten en middelen die u ondersteunen op weg naar lumpsum.

Cfi
Op de website www.cfi.nl van de Centrale Financin Instellingen vindt u de simulatietool waarmee (bij benadering) het personele budget van een school kan worden berekend.

Projectbureau lumpsum po
Het ministerie van OCW heeft samen met de organisaties voor bestuur & management waaronder de AVS het projectbureau lumpsum po opgericht om besturen en scholen te adviseren, te ondersteunen en vooral te informeren bij de invoering van de lumpsumbekostiging. Bijvoorbeeld over wat de nieuwe wet- en regelgeving betekent, maar ook over de ervaringen van de 34 pilot-besturen die met de lumpsumbekostiging experimenteren. De handreikingen die hieruit voortvloeien zijn terug te vinden op de website www.lumpsumpo.nl Hier vindt u ook de Lumpsumwijzer, waarin in vijf stappen alle informatie over de nieuwe bekostigingsstructuur voor scholen in het primair onderwijs wordt verstrekt. Inclusief een verwijzing naar personen en instanties waarbij scholen kunnen aankloppen voor concrete hulp. De Lumpsumwijzer geeft een prima beeld van alle informatie, handreikingen, scans en dergelijke, waarover projectbureau lumpsum po beschikt. Nieuwsbrieven, brochures en regionale conferenties zijn instrumenten waarmee het projectbureau met het onderwijsveld communiceert.

AVS tools Intensieve Veldbenadering
Om de invoering van de lumpsumbekostiging tot een succes te maken, heeft de minister van OCW het project Intensieve Veldbenadering in het leven geroepen. De AVS en de besturenorganisaties hebben alle schoolbesturen bezocht om de stand van zaken in de voorbereiding op de lumpsumbekostiging te polsen en adviezen te geven over hoe de verdere voorbereiding vorm en inhoud kan krijgen. De AVS-begeleiding tijdens de Intensieve Veldbenadering richt zich met name op inventariseren, monitoren en spiegelen. De AVS heeft ondersteunende en veelal op locatie uit te voeren activiteiten samengesteld, waaruit scholen een keuze kunnen maken:

o Quikscan: zicht op de sterke en zwakke plekken van de organisatie op het gebied van lumpsum;
o Organisatiescan A&O (administratieve organisatie): rapport met punten die aandacht behoeven en met aanbevelingen ter versterking van deze punten;
o Strippenkaart: een onafhankelijk AVS-adviseur is bij vier gesprekken aanwezig, spiegelt en stelt kritische vragen over de stand van zaken van de voorbereidingen;
o Strippenkaart Plus: zie Strippenkaart, maar dan voor het speciaal onderwijs;
o Eénpitterscan: brengt overzichtelijk de risico´s voor kleine schoolbesturen in beeld;
o De AVS komt naar u toe: tijdens een (netwerk)bijeenkomst informeert een AVS-adviseur over de laatste stand van zaken;
o Medezeggenschap, lust of last?: geeft zicht op de betrokkenheid van de (G)MR, waarbij desgewenst handreikingen worden gegeven om die betrokkenheid te vergroten;
o Het AK (administratiekantoor) en u, een goed huwelijk?: monitoring van het gewenste en benodigde dienstenpakket versus de geleverde diensten;
o Lumpsum beleidsmeter PO: door de AVS en Van Beekveld & Terpstra ontwikkelde beleidsmeter die de organisatie diepgaand in beeld brengt en veel handreikingen biedt voor een verantwoorde invoering van lumpsum in de organisatie.

Overige ondersteuning AVS
Op initiatief van de AVS, VOSABB en VBS is door Artefaction het spel De Pioniers van Lumpsum ontwikkeld, dat besturen, bovenschools management en directies kunnen spelen om kennis te maken met praktijksituaties die zullen ontstaan na invoering van de lumpsumfinanciering. Een aantal AVS adviseurs is gecertificeerd spelleider voor De Pioniers van Lumpsum. Het professionaliseringsaanbod van de AVS (studiedagen, trainingen) voor het schooljaar 2006/2007 speelt in op de lumpsumbekostiging die dan inmiddels ingevoerd is. Items als Financile verantwoording: hoe doe je dat? Financile verslaggeving, Leren begroten en budgetteren en de Minileergang Financieel management in het lumpsumtijdperk staan hierbij centraal. Ook een aanbod op maat behoort tot de mogelijkheden.

Auteur Piet de Vries
Thema Sturen met geld
Kader Primair 7 – maart 2006

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws