Er is te weinig samenhang in de hulp aan kwetsbare kinderen en jongeren. Dat baart Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer grote zorgen. Zo kan het dat deze kwetsbare jeugd niet de hulp krijgt die nodig is. Daarom roept de Kinderombudsvrouw minister de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op om in gesprek te gaan over het wegnemen van barrières en schotten.

De Kinderombudsman heeft de afgelopen periode vele signalen ontvangen dat de problemen in de jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugd-ggz en het Passend onderwijs steeds groter worden. Met name de meest kwetsbare kinderen die te maken hebben met een stapeling van problemen, en daarmee met verschillende instanties en wetgeving, krijgen niet de hulp die zij nodig hebben.

De Kinderombudsvrouw ziet dat schotten en barrières goede hulp aan kinderen in de weg staan. Zo hebben kinderen en hun ouders te maken met veel verschillende organisaties, die vaak langs elkaar heen werken. Ook zijn de verschillen tussen gemeenten groot en is het onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de hulp. Daar komt bij dat vanwege financiële druk en aanbestedingsprocedures de kwaliteit en continuïteit van hulp onder druk staat. 'Kinderen die onze hulp het hardste nodig hebben, belanden zo tussen wal en schip,' aldus de Kinderombudsvrouw.

Kalverboer stelt dat er daarom een overkoepelende integrale pedagogische visie nodig is die het ontwikkelingsbelang van het kind vooropstelt. Deze visie moet de verbinding leggen tussen de verschillende domeinen, organisaties en actieplannen.

Links

Gerelateerd nieuws