Asielkinderen moeten zo snel mogelijk naar school. Zij lopen het risico blijvend op achterstand te raken. Te veel verhuizingen schaden de ontwikkeling van deze kinderen.  Dit stelt kinderombudsman Marc Dullaert in zijn onderzoek ‘Wachten op je toekomst. Kinderen in de noodopvang in Nederland’. Hij roept het ministerie van OCW op om de bekostigingssystematiek voor het onderwijs aan asielkinderen te vereenvoudigen.

De ombudsman keurt een te lang verblijf in een noodopvanglocatie af. “De leefomstandigheden van kinderen in noodopvanglocaties wijken op veel punten af van de normen die maatschappelijk acceptabel zijn.” Op sommige locaties moeten kinderen weken wachten tot zij naar school kunnen. “Terwijl school juist de structuur biedt die deze kinderen nodig hebben.” Ook blijkt uit het rapport dat kinderen met emotionele en psychische problemen op een noodopvanglocatie slecht kunnen worden geholpen. De kinderombudsman is bezorgd over de achterstand die deze kinderen oplopen, ook doordat het onderwijs vaak onderbroken wordt door verhuizingen.

“Kinderen hebben recht op onderwijs (art. IVRK) en dat onderwijs moet in dienst staan van een zo volledig mogelijke ontplooiing van kinderen (art. 29 IVRK). Europese richtlijnen bepalen dat asielkinderen binnen drie maanden naar school moeten. Vanuit kinderrechtelijk perspectief is deze termijn te lang”, aldus de kinderombudsman. Dullaert stelt dat naar school gaan een normaal leven leiden betekent dat aan de hele ontwikkeling van kinderen ten goede komt. “Als we deze kinderen nu niet de zorg, het onderwijs en de thuisbasis geven die zij nodig hebben, dan riskeren we een verloren generatie.”

“De Nederlandse overheid lijkt ervoor te kiezen om de opvang van vluchtelingen te organiseren vanuit beheersbaarheid en efficiëntie. De belangen van kinderen lijken hieraan ondergeschikt te zijn”, aldus de ombudsman. Dit is met name het geval bij grootschalige noodopvang. De kinderombudsman zou graag zien dat er meer ruimte komt voor kleinschalige initiatieven. De ingewikkelde bekostigingssystematiek zou scholen ervan kunnen weerhouden om asielzoekerskinderen op te nemen. Scholen moeten in overleg treden met het ministerie om in aanmerking te komen voor maatwerkfinanciering. De kinderombudsman roept dan ook het ministerie van OCW op om de bekostigingssystematiek voor het onderwijs aan asielkinderen te vereenvoudigen.

Een van de initiatieven om scholen te helpen, ‘Adopteer een school’ wordt georganiseerd door LOWAN in samenwerking met de Inspectie van het Onderwijs en ondersteuning van het ministerie van Onderwijs. In dit project helpen sterke scholen met ervaring met nieuwkomers andere scholen op weg. Ook is er een speciale regiegroep (o.a. PO-Raad, COA, de VNG en het ministerie van OCW) en ondersteuningsgroep, waar onder andere de AVS en LOWAN in zit) in het leven geroepen om de problematiek beter te kanaliseren.

Links

Gerelateerd nieuws