Schooljaar 2018/2019 geldt de ketenbepaling niet bij invalkrachten die invallen voor zieke leerkrachten in het primair onderwijs. Deze maatregel staat in de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) die minister Koolmees na de zomer naar de Tweede Kamer stuurt.

Vooruitlopend op deze wetgeving willen de werkgevers en werknemers in het primair onderwijs de ketenbepaling al per cao buiten werking stellen. Minister Koolmees heeft dit verzoek goedgekeurd per ministeriële regeling. De cao-partijen moeten dit nog wel bij cao regelen.
 
Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) vallen scholen in het bijzonder onderwijs onder de ketenbepaling. Dit betekent dat invalleerkrachten na een aantal tijdelijke contracten recht krijgen op een vaste baan. Voor het openbaar onderwijs is de Wwz niet van kracht, omdat deze werknemers nog de ambtenarenstatus hebben (dit verandert als de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren ingaat).

Gerelateerd nieuws