Kete Kervezee eerste voorzitter van de PO Raad

De schoolbesturen in het primair onderwijs (basis- en speciaal onderwijs) richten op 22 januari a.s. hun belangenvereniging op: de PO Raad. Deze organisatie behartigt op termijn alle gemeenschappelijke belangen van het primair onderwijs op professionele wijze.
Daarvoor zijn drie full-time bestuurders aangesteld onder voorzitterschap van Kete Kervezee, momenteel inspecteur generaal werk en inkomen en voormalig inspecteur generaal onderwijs. De beide andere bestuurders zijn: Simone Walvisch en René van Harten. Beiden momenteel bestuurder van instellingen voor primair onderwijs.

De Po Raad gaat zich onder meer bezig houden het werkgeverschap (de CAO), de bekostiging en de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid voor de PO sector. De besturenorganisaties (de Bond KBO, het LVGS, de VBS, de Besturenraad en VOS/ABB) dragen deze taken over aan de nieuwe brancheorganisatie.

Ton Duif, voorzitter Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS): “De komst van de sectorraad kan een grote stap voorwaarts betekenen voor het primair onderwijs, want als het goed is vindt er straks een sterkere, eenduidigere lobby richting Den Haag plaats en kunnen de belangen van het onderwijs beter in kaart en onder de aandacht gebracht worden. De AVS heeft daarbij het volste vertrouwen in de voorzitter, Kete Kervezee. Zij heeft als inspecteur generaal van de inspectie van het onderwijs haar sporen ruimschoots verdient. Maar wel is het nu van belang dat zo veel mogelijk schoolleiders via hun bestuur en ook rechtstreeks betrokken worden bij het beleid van de sectorraad. Het mag niet zo zijn dat de besturen de lijnen gaan uitzetten, zonder de inbreng van de directeuren. Daar zullen we ons als AVS dan ook krachtig voor blijven inzetten. Naast natuurlijk de individuele belangenbehartiging van onze leden.”

In het primair onderwijs verzorgen ruim 7.500 scholen onderwijs voor ruim anderhalf miljoen leerlingen. Er zijn ongeveer 175.000 leerkrachten werkzaam in deze sector. 1.450 schoolbesturen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een totaal budget van 8,7 miljard euro.

Ook andere onderwijssectoren kennen vergelijkbare organisaties, zoals de HBO Raad en de VO Raad. De directe aanleiding voor het oprichten van de eigen branche-organisatie in het primair onderwijs is de noodzaak om gezamenlijk te werken aan de verbetering van de prestaties en om gezamenlijk een antwoord te formuleren op de vragen van de samenleving. De organisatie wordt dé gesprekspartner voor maatschappelijke organisaties en voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen bij de invoering van de kwaliteitsagenda van staatssecretaris Dijksma.

De PO Raad streeft nadrukkelijk ook naar samenwerking met andere maatschappelijke organisaties, zowel in het onderwijs als daarbuiten. Het gaat daarbij om het realiseren van sterke scholen die samen met anderen, scholen voor voortgezet onderwijs, woningbouwcorporaties en jeugdzorg, vormgeven aan een inspirerende en gezonde leefomgeving en aan onderwijs dat leerlingen voorbereidt op volwaardig en actief burgerschap.

De PO raad ziet de diversiteit in het primair onderwijs, zowel wat betreft levensbeschouwelijke richting als pedagogische opvattingen als een groot en waardevol goed.

De PO Raad heeft een Raad van Toezicht. Deze is breed samengesteld en kent ook leden van buiten het onderwijs. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de grote maatschappelijke verantwoordelijkheid die het primair onderwijs heeft en de noodzaak daartoe verbindingen aan te gaan met vertegenwoordigers uit diverse maatschappelijke sectoren.
Als voorzitter van de Raad van Toezicht is de heer Willem van Leeuwen, voorzitter van de branche-organisatie van woningcorporaties, aangezocht. Hij is bij uitstek deskundig op het gebied van vormgeving en bestuur van grote belangenorganisaties.

Meer informatie over de sectororganisatie vindt u bij Sectororganisatie
www.poraad.nl

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.