Kerndoelen taal en rekenen gepresenteerd

Landelijk congres actualisatie kerndoelen op 10 oktober

Afgelopen week heeft het SLO de nieuwe kerndoelen Nederlands en Rekenen en Wiskunde aan demissionair minister Mariëlle Paul aangeboden. Op dinsdag 10 oktober a.s. vindt het landelijk congres “Actualisatie kerndoelen” plaats. Van de 700 deelnemers zijn bijna 100 schoolleiders aanwezig die meedenken over de actualisatie van de kerndoelen.

AVS denkt mee over implementatie

De Commissie Onderwijs van AVS en beleidsadviseur Lambert van der Ven zijn betrokken geweest bij het ontwerpen van het proces van implementatie. AVS stimuleert schoolleiders actief te participeren in deze implementatie om mee te denken over het ontwikkelen van leerlijnen in aansluiting op deze nieuwe kerndoelen.  Ook denken ze mee met de handreikingen die voor de praktijk van het onderwijs ontwikkeld worden. Hiervoor start in januari 2024 een fase van beproeving. Later in het jaar levert SLO ook de conceptdoelen van digitale geletterdheid en burgerschap op.

Beproeven in onderwijspraktijk: geef je op

In 2024 gaat SLO met scholen de conceptkerndoelen beproeven in de onderwijspraktijk. Ook gaan zij met scholen in gesprek over wat zij nodig hebben om de kerndoelen succesvol te implementeren. Na het beproeven volgt het wetgevingstraject. De verwachting is dat de kerndoelen in 2025 definitief worden vastgelegd in wetgeving en daarna gepubliceerd. 
Heeft jouw school interesse in het beproeven van de conceptdoelen? Geef je dan op. Stuur een mail naar actualisatiebeproeven@slo.nl

Concretere kerndoelen

De nieuwe generatie kerndoelen is concreter geformuleerd en heeft een vaste opbouw. De kerndoelen beschrijven de inhouden van het onderwijs in termen van kennis, vaardigheden en houdingen en bevatten een zogenaamde doelzin en uitwerking. Om leraren meer houvast te geven, is bij ieder doel een inhoudelijke toelichting gegeven. Deze toelichting is bedoeld als voorbeeld en geen onderdeel van de formele kerndoelen. Hiermee wordt de opdracht aan de school scherper geformuleerd en wordt duidelijk omschreven wat iedere leerling eind groep 8 en aan het eind van de onderbouw in het voortgezet onderwijs moet kennen, kunnen of hebben ervaren. Deze doelen gelden eveneens voor alle leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs met het uitstroomprofiel vervolgonderwijs. Voor leerlingen die zeer moeilijk lerend zijn of een meervoudige beperking hebben, ontwikkelt SLO parallel functionele kerndoelen.

Bij de downloads vind je het boekje conceptkerndoelen Nederlands en rekenen en wiskunde. Dit boekje is specifiek bedoeld voor leraren en schoolleiders, maar ook andere geïnteresseerden kunnen het bekijken. Interesse in alle formele opleveringsdocumenten, inclusief de onderbouwing van deze leergebieden? Kijk dan bij de links.  

Links