Het gaat goed met Nederland, zegt de politiek. De crisis is voorbij, de economie trekt aan en op Prinsjesdag hoorden we dat er extra geld beschikbaar komt voor veiligheid, zorg en onderwijs. Reden tot optimisme zou je denken. Maar in onze samenleving komen nog dagelijks kinderen in de knel. Om dit aan te pakken hebben we in 1989 voor alle kinderen ter wereld de basisrechten vastgelegd in 45 artikelen van het Kinderrechtenverdrag. Maar zelfs in een land als Nederland lukt het niet om de afspraken die daarin staan allemaal goed na te komen. Kinderen hebben bijvoorbeeld recht op onderwijs en (gezondheids)zorg. Ook beloven we bescherming voor gehandicapte kinderen, vluchtelingen- of weeskinderen. En meer concreet bescherming tegen mishandeling en seksueel geweld. De AVS is op dit moment samen met andere partijen uit onderwijs, kinderopvang en oudervertegenwoordiging in gesprek om te komen tot een gemeenschappelijke aanpak tegen kindermishandeling. Meer daarover hoort u in november tijdens de Week tegen Kindermishandeling. Het is schrijnend dat deze stappen nodig zijn. Bij deze dan ook de oproep om dit in uw schoolteams nog eens goed onder de aandacht te brengen. Signaleren en melden is belangrijk. Het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) wordt nog onvoldoende gevonden.

Artikel 28 en 29 van het Kinderrechtenverdrag gaan over onderwijs. Dat dient te zijn gericht op de zo volledig mogelijke ontplooiing van de persoonlijkheid, talenten en geestelijke en lichamelijke vermogens van elk kind. Onderwijs dient het kind voor te bereiden op een actief volwassen leven in een vrije samenleving en zal het kind respect bijbrengen voor mensenrechten, zijn ouders, zijn culturele achtergrond, taal en waarden, en voor de culturele achtergrond van anderen. Nog altijd worden scholen die minder dan vier asielleerlingen opvangen niet bekostigd. Hoe moeten zij optimaal invulling geven aan deze maximale ontplooiing? Er is nog veel te doen om ervoor te zorgen dat er geen kinderen in de knel komen, dat we pesten (blijven) aanpakken en dat we maximaal invulling geven aan talentontwikkeling en Passend onderwijs. Ook tijdens de internationale schoolleidersconferentie ESHA2016 van 19 tot en met 21 oktober in Maastricht besteden we aandacht aan wellbeing for 21st century kids. De school is daarbij een belangrijke factor. Meldt u zich nog snel aan via www.avs.nl/esha2016 of www.esha2016.com

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd