In een brief heeft demissionair onderwijsminister Slob, namens het kabinet, de Tweede Kamer geïnformeerd over de wijze waarop het kabinet uitvoering wil geven aan de 500 miljoen die tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen is vrijgemaakt voor salarissen in het primair onderwijs. Specifiek wordt ook de belangrijke rol besproken van schoolleiders en ook het voortgezet speciaal onderwijs. Uitwerking moet in de CAO onderhandelingen van 2022 worden vastgelegd.

Het kabinet geeft in de Kamerbrief aan dat voor de besteding van de € 500 miljoen de sociale partners afspraken hierover vastleggen in een nog af te sluiten cao voor het primair onderwijs in 2022. Het gaat daarbij over een salarisverhoging voor het gehele primair onderwijs in het kader van het manifest dat sociale partners, waaronder de AVS hadden neergelegd. Ook gaat het over gerichte beloningsmaatregelingen voor het personeel in het voortgezet speciaal onderwijs, voor schoolleiders, en ook voor het bieden van gericht carrièreperspectief. Op deze wijze worden de beschikbare middelen naast een salarisverhoging gericht ingezet waar dit het meest nodig is, ook in relatie tot krapte op de arbeidsmarkt en de kwaliteitsverhoging die we in het onderwijs voorstaan.

“Het is een heel goede zaak dat er meer geld beschikbaar komt voor het verkleinen van de loonkloof tussen het primair en voortgezet onderwijs. Voor de AVS en haar leden is het belangrijk dat schoolleiders hier specifiek worden genoemd in het kader van gerichte beloningsmaatregelen”, aldus AVS-voorzitter Petra van Haren. Het tekort aan schoolleiders is procentueel nog groter dan het lerarentekort, terwijl directeuren een hele belangrijke rol spelen in het verhogen van de kwaliteit van onderwijs, het werkgeluk, behouden en aantrekken van leraren. “Er komt nu ruimte om directeuren te waarderen, waarbij de AVS ook erkenning voor de rol en verantwoordelijkheden wil zien. In het bredere gesprek moet het ook gaan over voldoende directietijd, faciliteiten en ondersteunende functionarissen in de school, óók voor ondersteuning van de directeur.

Het is belangrijk dat we nu kunnen werken aan een beter arbeidsvoorwaarden perspectief, zodat de stap naar het schoolleiderschap aantrekkelijker wordt. Dat is van groot belang , want als die er straks niet meer zijn worden alle problemen in de school alleen maar groter en is ook het oplossen van het lerarentekort dweilen met de kraan open.”

Manifest

De brief van de minister sluit ook aan bij het ‘Manifest loonkloof’ dat de AVS samen met sociale partners in maart 2021 voor de Tweede Kamerverkiezingen gezamenlijk gepresenteerd hebben. Daarin wordt door de sociale partners niet alleen gepleit voor het dichten van de loonkloof tussen het PO en VO, maar ook aangegeven gelijkwaardige beloning toe te willen kennen aan functies die wat betreft zwaarte van taken en verantwoordelijkheden gelijkwaardig zijn aan het voortgezet onderwijs. Dit sluit tevens aan bij de uitvoering van adviezen in het uitgebrachte rapport van mevrouw Van Vroonhoven, die we ook kennen als mede-initiatiefnemer van ons succesvolle cross mentoring programma.

Voortgezet speciaal onderwijs

Met een investering in de beloning van vso-personeel sluit het kabinet aan op de eerder in de Kamer behandelde motie Westerveld en de motie Van den Hul. Hiervoor is ook in de sector brede steun.

Schoolleiders

In de brief haalt de minister ook het advies van De Onderwijsraad aan waarin het belang van schoolleiders voor de onderwijskwaliteit wordt onderstreept en gewezen wordt op de noodzaak om deze rol steeds meer strategisch te kunnen invullen. Een gerichte inzet op schoolleiders is daarnaast ook een gerichte inzet op een kwaliteitsimpuls. Van Haren: “Uit divers onderzoek weten we hoe belangrijk een goede schooldirecteur is voor de kwaliteit van onderwijs”.

Met de vanaf 2022 beschikbaar komende € 500 miljoen per jaar kunnen bij deze ambities vervolgstappen gezet worden. Met de verhoging van het salaris wordt waardering uitgesproken voor het personeel binnen de hele sector en wordt beoogd de aantrekkelijkheid van werken in het primair onderwijs, ten tijde van personele krapte, te verhogen.

In samenspel zijn de schooldirecteur en de leraren immers van cruciaal belang voor de kwaliteit en de continuïteit van het onderwijs. Hierbij hoort ook steeds vaker de rol van het ondersteunend personeel en de samenwerking met buitenschoolse partners.

Bekijk hier de hele Kamerbrief