Tijdens een stemming op 3 maart is een aantal moties aangenomen om het aantal thuiszitters terug te dringen. In een van de moties (Beertema, PVV en Van Meenen, D66) wordt de regering verzocht om nog voor het einde van de regeerperiode met een actieplan te komen om het aantal thuiszitters in ieder geval tenminste te halveren.

Veel Kamerleden ergeren zich over het grote aantal thuiszitters dat lijnrecht tegenover het doel van Passend onderwijs staat: namelijk nul thuiszitters. Minister Slob liet al eerder weten ontevreden te zijn over het absolute aantal thuiszitters, dat niet daalt. Het ‘thuiszitterspact’ heeft al afgesproken dat er per regio een regisseur komt die bepaalt wat er moet gebeuren als een jongere na een bepaalde termijn nog steeds thuis zit.

De Kamer vindt ook dat de huidige thuiszittersproblematiek beter in beeld moet komen. In een motie van Kwint (SP), Westerveld (Groen Links), Van den Hul (PvdA) en Van Meenen (D66) wordt de regering verzocht om deze problematiek regionaal in kaart te brengen en te categoriseren naar redenen van thuiszitten en ondersteuningsvraag. Ook wil de Kamer dat, in samenspraak met betrokken partijen, alle dossiers van thuiszitters opnieuw bekeken worden, zodat al deze leerlingen een passende plek in het onderwijs krijgen.

Ook werden er twee moties ingediend door Van Meenen om de bureaucratie te verminderen. Een ging over het ontschotten van de middelen voor onderwijs en zorg in onderwijs, een andere over het starten van pilots rond ontschotting van deze gelden. Beide moties zijn aangenomen.

Verder vindt de Kamer het regelen van de verplichte doorzettingsmacht belangrijk. De leden namen een motie van Heerema (VVD) aan om nog vóór 1 oktober 2020 een concreet wetsvoorstel hierover naar de Kamer te sturen.

Daarnaast wil de Tweede Kamer dat de regering Samen naar School-klassen officieel erkent als onderwijs.
 

Links

Gerelateerd nieuws