De Onderwijsraad moet onderzoeken of het aantal lesuren voor leerlingen in het primair onderwijs omlaag kan. Die motie van CDA en VVD werd op 12 november aangenomen. Ook stemde de Tweede Kamer over andere moties die ingediend werden tijdens de Onderwijsbegroting voor 2020. Tijdens dat debat werd duidelijk dat het in deze kabinetsperiode blijft bij eenmalig extra geld zoals afgesproken in het convenant tussen sectorraden, bonden en minister.

Hoewel minister Slob van Onderwijs in het debat over de onderwijsbegroting aangaf de wens te begrijpen om salarissen van po en vo naar elkaar toe te laten groeien, gaf hij aan dat met de huidige bijdrage van dit kabinet “een enorme sprong” is gemaakt. De volgende kabinetten mogen zich inzetten om de loonkloof verder aan te pakken. Met het dichten van de loonkloof kan het beroep aantrekkelijker gemaakt worden, wat ook een positief effect heeft op het lerarentekort.

Lesuren omlaag
Op 12 november stemde de Kamer in met de motie van Kamerleden Rog en Van Meenen waarin zij de Tweede Kamer verzoeken om de Onderwijsraad te laten onderzoeken of het aantal leuren voor leerlingen omlaag kan. AVS-voorzitter Petra van Haren: “Voor de AVS en haar leden, dit hebben we onlangs gepeild, moet flexibilisering van de onderwijstijd vooral mogelijk zijn ten behoeve van de kwaliteit van het onderwijs. Dit moet centraal staan. Maatwerk voor leerlingen waarbij we tegemoet kunnen komen aan de leerbehoefte van leerlingen en de tijd die daarvoor nodig is. Het moet niet ingericht worden om werkdruk- of personeelstekortvraagstukken op te lossen.” Uit de AVS-peiling bleek dat bijna 80 procent van de schoolleiders flexibeler wil kunnen omgaan met onderwijstijd.
 
Parttimers
Een andere motie waarover gestemd is, betreft het onderzoeken of het loont om parttimers in po en vo meer uren te laten werken. Meer dan de helft van de leerkrachten in het po werkt parttime en daarnaast werkt nog eens 15 procent minder dan 20 uur per week. Van Haren: “Ook nu al voeren veel schoolleiders gesprekken met hun parttime werkenden om meer uren te maken. In veel gevallen is het een bewuste keus. Het vraagt om een bredere maatschappelijke aanpak om de cultuur van parttime werken in Nederland niet alleen te betrekken op onderwijs. Toch is het goed om naar stimulerende prikkels te kijken, zonder daarbij fulltimemedewerkers tekort te doen. Juist prikkels waarbij grote banen gewaardeerd worden, vragen om verder uitgewerkt te worden.”

Man-vrouwverhouding
Ook werd een motie aangenomen waarin de regering verzocht wordt om tot een evenwichtige man-vrouwverhouding in het po te komen en met voorstellen te komen hoe deze doelen bereikt gaan worden. In het po is 85 procent van de leerkrachten vrouw en slechts 15 procent man. Van Haren: “Schoolleiders hebben een belangrijke rol om waarborgen voor het welbevinden van instromende mannelijke studenten en leerkrachten te faciliteren. Maar ook hoort hierbij dat werken in het onderwijs een goed imago heeft, met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en carrièrepaden, waar juist ook mannen zich in aangesproken voelen.”
 
Bovenwettelijke uitkeringen
Ook stemde de Kamer in met een motie die de regering verzoekt concrete afspraken te maken met sociale partners om de bovenwettelijke werkloosheidsuitkeringen significant te versoberen. Zij moet alles in het werk stellen om werkloze leraren weer aan het werk te helpen. Slob benadrukte in het debat dat de bovenwettelijke uitkeringen door afspraken in de CAO PO de komende jaren vanzelf dalen. Ook doet volgens de bewindsman in het primair onderwijs veel minder personeel een beroep op de ww. Dit onderwerp is nog bespreekpunt voor de sociale partners.

In- en doorstroom
Kamerleden Heerema en Van Meenen vragen de regering in een motie, die aangenomen is, een pilot te starten waarbij een aantal schoolbesturen met zowel po als vo binnen hun bestuur de vrijheid krijgen om zo flexibel mogelijk om te gaan met de instroom in het po en de doorstroom naar het vo. Daarbij moet rekening gehouden worden met het individuele niveau en snelheid van de leerling.
 
Speciaal onderwijs
Ten slotte werd ook een motie van lid Kwint aangenomen waarin de regering gevraagd wordt om de huidige wettelijke belemmeringen en inperkingen voor het oprichten van scholen voor speciaal onderwijs weg te nemen.

Links

Gerelateerd nieuws

  • Doorstroom vmbo-havo en havo-vwo wettelijk geregeld

  • Aanmelden Innovatietraject nieuwe schooljaar voor vo-scholen

  • Corona-protocol volledige heropening voortgezet onderwijs

  • Quarantaine na vakantie geen geldige reden voor schoolverzuim