In de Algemene Politieke Beschouwingen in de Tweede Kamer is flink gediscussieerd over het verhogen van de lerarensalarissen en het terugdringen van het lerarentekort. Door de verlaging van de winstbelasting terug te draaien, speelt het kabinet de nodige miljoenen vrij die nodig zijn om de lonen te doen stijgen en het lerarentekort te lijf te gaan, geeft PvdA-leider Lodewijk Asscher aan. AVS-voorzitter Petra van Haren reageert op Twitter: “Mogelijk toch extra geld voor #lerarentekort? Er moet echt geïnvesteerd worden in #schoolleiders, niet alleen in leraren!”

De PvdA-leider waarschuwde eerder in een interview met nu.nl dat hij de onderwijsbegroting kan blokkeren als er niet meer geld naar de leraren gaat. Daarvoor is steun van de oppositie nodig. “Er is een lerarentekort en er gaat 3,4 miljard euro naar de schatkist. Hoe kun je dat doen? Er zijn kinderen die naar huis worden gestuurd of geen vijf dagen, maar vier dagen naar school gaan”, aldus Asscher. Hij vindt het onterecht dat de voorgenomen belastingverlaging naar grote bedrijven gaat.
Fractievoorzitter Dijkhoff van regeringspartij VVD liet doorschemeren dat zijn partij eventueel bereid is meer geld uit te trekken om het lerarentekort te bestrijden. Ook regeringspartij CDA laat nog wel een luikje open. Fractievoorzitter Heerma zei dat “erover gepraat kan worden over hoe het verschil in salaris tussen leraren in het basis- en het voortgezet onderwijs kleiner kan worden gemaakt.” Hij vindt dat er in elk geval iets moet worden gedaan aan de relatief lage salarissen in het voortgezet speciaal onderwijs. Ook D’66 laat via fractievoorzitter Jetten weten dat “het lerarentekort er terecht uitspringt.” De regeringspartij is absoluut bereid over meer geld te praten.

Schoolleiderstekort
De AVS betreurt het dat in de Algemene Politieke Beschouwingen alleen over het ‘lerarentekort’ wordt gepraat, terwijl het schoolleiderstekort procentueel hoger is. Petra van Haren zegt op Twitter: “Er moet echt geïnvesteerd worden in #schoolleiders, niet alleen in leraren!” De AVS blijft daarom actie voeren (#schoolleidergezocht).
 
In de actiebrief #schoolleidergezocht vroeg de AVS de minister ook om het oplopende tekort aan schoolleiders serieuze aandacht te geven en te investeren in oplossingen waarmee de werkdruk ook voor schoolleiders teruggedrongen wordt. In de voortgangsrapportage is een eerste stap gezet door geld voor zij-instromers en de aanpak van het lerarentekort vrij te maken. Toch is dat voor de AVS onvoldoende om op korte termijn de problemen op te lossen.

De AVS blijft in gezamenlijkheid met andere bonden actie voeren om meer investeringen in het onderwijs te realiseren. Daarbij is voor de AVS een eerste prioriteit dat het salarishuis in het primair onderwijs ‘rechtgezet’ wordt en een passende functiebeschrijving met daarbij behorende functiewaardering voor schoolleiders (en OOP) wordt gerealiseerd. Om die reden blijft AVS samen met CNV Schoolleiders parallel daaraan actievoeren om dit onder de aandacht te houden.

Toekomstagenda Schoolleiders
De AVS heeft de minister gevraagd om in samenspraak met schoolleiders een meerjarige investeringsagenda tot stand te laten komen voor het positioneren en faciliteren van schoolleiders. Als antwoord op de actiebrieven heeft de minister laten weten te willen komen tot een breed gedragen agenda. Hiertoe wil hij onder regie van de AVS in gesprek met schoolleiders en werken aan een Toekomstagenda voor schoolleiders. In de komende maanden gaat de minister met een schoolleiderstour het land in en wordt er uitwerking gegeven aan het proces om samen met vele schoolleiders te komen tot een toekomstagenda schoolleiders. Hierbij zal de AVS ook andere partners uit de sector betrekken. Op www.leiderschapsagenda.nl is meer informatie te vinden.

Links

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd