Kamer: betrek scholen stevig bij vervolgtraject curriculum

Schoolleiders en leraren moeten stevig betrokken blijven bij het ontwikkelen van nieuwe kerndoelen en eindtermen. Daarover werd een motie aangenomen in het algemeen overleg op 23 juni in de Tweede Kamer. De AVS heeft hier eerder in een brief aan de Kamer op aangedrongen.

Daarnaast wil de Kamer dat de Onderwijsraad onderzoek doet naar de afgenomen leesvaardigheid van leerlingen in het funderend onderwijs. Dit is gebleken uit de Staat van het Onderwijs 2020 en onderzoek van de OECD (bijna een kwart van de 15-jarigen is laaggeletterd). In een (aangenomen) motie verzoeken 10 Kamerleden de regering dat de Onderwijsraad adviseert over de noodzakelijke interventies om de leesvaardigheid weer op peil te brengen. Bij de aanpassingen in het curriculum moet er ruime aandacht zijn voor lees- en schrijfvaardigheid.

Tijdelijke wetenschappelijke curriculumcommissie
Minister Slob van Onderwijs liet eerder in een Kamerbrief weten dat hij een tijdelijke wetenschappelijke curriculumcommissie wil instellen om het vervolgtraject van Curriculum.nu in goede banen te leiden. Verschillende fracties willen hier meer openheid over. Bijvoorbeeld over de manier waarop de commissie wordt samengesteld en wat de exacte opdracht van de commissie wordt. De Kamer stemde voor een motie van CDA en D66 om er onder andere voor te zorgen dat de commissie bij het beoordelen van de conceptonderwijsdoelen rekening houdt met het terugdringen van overladenheid en het bevorderen van kansengelijkheid. Ook moet de commissie adviseren over de werkopdracht van de curriculumexperts en de Tweede Kamer en het kabinet adviseren over de opdracht aan de permanente curriculumcommissie.

De AVS heeft onlangs, in een brief aan de Tweede Kamer, het belang van het positioneren en professionaliseren van schoolleiders bij de verdere voortgang van de curriculumherziening aangestreept. AVS-voorzitter Petra van Haren: “Voor de vervolgfase is de betrokkenheid en verbinding van academische en werkveldperspectieven nodig en achten wij het van belang dat schoolleiders en leerkrachten uit het PO en het VO deel uit gaan maken van een permanente adviescommissie”.

Betrokkenheid en draagvlak onderwijs
D’66, Groen Links en PvdA benadrukten in hun (aangenomen) motie, dat de betrokkenheid van en draagvlak onder docenten bij het proces essentieel is. Zij strepen in hun motie aan dat scholen en leraren stevig betrokken blijven bij het ontwikkelen van nieuwe kerndoelen en eindtermen. Daarvoor moet de regering de benodigde ondersteuning en middelen beschikbaar stellen. De indieners willen dat de regering heldere afspraken maakt met de vertegenwoordigers van leraren en vakverenigingen over hun betrokkenheid bij het proces en bij de wetenschappelijke curriculumcommissie. De AVS blijft nadruk leggen op de belangrijke rol van schoolleiders hierbij. Ook de motie van de ChristenUnie is aangenomen, waarin de regering verzocht wordt in het vervolgtraject vakverenigingen sterk te betrekken.

In de brief aan de Tweede Kamer benadrukt AVS-voorzitter Petra van Haren ook dat het van belang is en blijft om de betrokken organisaties, waaronder de AVS, als vertegenwoordigers van hun achterban, nauw te blijven betrekken in het vervolg. “Om de sector succesvol te betrekken en implementatie van innovatie en nieuwe werkwijzen kansrijk te maken is eigenaarschap en professionaliteit nodig en vooral voldoende tijd, ruimte en ondersteuning. Dat vraagt om gerichte en extra investeringen, juist in de scholen zelf, om dit mogelijk te maken. Voor schoolleiders betekent dit dat zij voldoende tijd moeten kunnen vrijmaken voor leiderschap.” De AVS ziet dus gelukkig zaken uit onze inbreng terug in de aangenomen moties.

Prioriteit vakken
De Kamer wil dat de regering bij de curriculumherziening de hoogste prioriteit geeft aan de basiskennis en -vaardigheden Nederlands, rekenen/wiskunde, Engels en burgerschap. Deze motie van CDA en D’66 werd aangenomen.

Links