Wanneer deze Kader Primair bij de AVS leden op de deurmat valt, is het AVS congres net één dag oud. Bijna 1000 schoolleiders en bestuurders hebben elkaar die dag ontmoet. Het grootste netwerk van onderwijs- Nederland, naar ik denk. Het leuke is dat de dag bezocht wordt door schoolleiders en bestuurders met het doel kennis uit te wisselen, te netwerken en gewoon een gezellige dag te hebben. Het was een congres waar twee zaken de boventoon voerden; hoe behouden we een kwalitatief goede belangenbehartiging voor schoolleiders en hoe ziet de toekomst van onze sector eruit? Met de komst van een PO-raad is het van belang dat schoolleiders daarin een goede stem krijgen. De natuurlijke verbinding tussen bevoegd gezag dat verantwoordelijk is voor aansluiting en management dat meestal verantwoordelijk is voor uitvoering zal binnen deze sectororganisatie moeten worden belegd. Op 5 april aanstaande zullen de besturenorganisaties en de AVS daarin stappen gaan zetten. De AVS is op dit moment ook bezig met een onderzoek onder schoolleiders naar hun mening over hun arbeidsvoorwaarden, taakbelasting en hun tevredenheid over hun werkkring. Ook hebben we een benchmark onderzoek uitgezet om te kijken hoe de arbeidsvoorwaarden van schoolleiders zich verhouden tot die in andere, gelijksoortige beroepen buiten het onderwijs. Een goed moment, met het oog op de verkiezingsbeloften van alle partijen om daarin te investeren. We zullen de eerste honderd dagen van het kabinet gebruiken om dit thema op de politieke agenda te krijgen. In september 2007 zal een en ander uitmonden in een rapport dat wij de minister en de politiek zullen aanreiken. Op deze manier maken wij onze beloftes waar. De AVS bereidt zich voor op de toekomst, met behoud van alle themas waarvoor wij ons de afgelopen 13 jaar hebben ingezet.

Dan iets anders. De laatste tijd komt het primair onderwijs regelmatig negatief in het nieuws. Na de hele hausse die elk jaar weer losbreekt als de Cito-toets in zicht komt, was er kort geleden een zeer kwalijke berichtgeving door Nova over de onderadvisering van allochtone leerlingen richting het voortgezet onderwijs. Zij baseerden zich op een onderzoek in Amsterdam. Uit dit onderzoek blijkt echter het tegengestelde: er zijn geen signifi cante verschillen aangetroffen bij de verwijzing van allochtone en autochtone leerlingen. Selectief shoppend uit het onderzoek kwam men met andere berichtgeving. De kranten en andere media namen het bericht klakkeloos over. Ook een snel onderzoek in Utrecht wees uit dat er geen sprake was van verschillen. Dat de media het bericht niet rectifi ceren is nog te begrijpen, zij leven van het dagelijks nieuws. Maar dat de Onderwijsinspectie er vervolgens achteraan gestuurd wordt is verspilling van geld en energie. Het

Bron
Kader Primair 7 – Maart 2007

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws