Het demissionaire kabinet onderschrijft het belang van het tegengaan van segregatie in het onderwijs. Dat staat in de kabinetsreactie op het rapport Samenleven in verscheidenheid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).

Het WRR-rapport meldt dat de toenemende verscheidenheid om een versterking van de competenties van professionals vraagt, vooral in het onderwijs, de zorg en de sociale huisvesting. In scholen lijkt een interculturele benadering het best te werken en bij te dragen aan culturele familiariteit. Als kinderen zich op school erkend en gezien voelen, voelen ze zich meer thuis en presteren ze beter. Bij een interculturele aanpak hoort ook dat er aandacht is voor de culturele achtergronden van gevestigde groepen.

Het demissionaire kabinet laat de beleidsreactie weten dat in december 2020 de beleidsagenda om segregatie in het onderwijs tegen te gaan naar de Eerste en Tweede Kamer is gestuurd. In deze agenda zijn maatregelen aangekondigd die bevorderen dat kinderen van ouders met een verschillende sociaaleconomische status (SES) elkaar meer ontmoeten in het onderwijs.

Het kabinet onderschrijft ook het belang van interculturele kennis en competenties onder leraren als voorwaarde voor een goed functionerend onderwijssysteem. In de Wet primair onderwijs (WPO) en Wet voortgezet onderwijs (WVO) zijn bekwaamheidseisen, opgesteld door de beroepsgroep, vastgelegd. De bekwaamheidseisen zijn door de opleidingen vertaald naar de kennisbases, waarin staan wat leraren ten minste moeten kennen en kunnen. Ook is de competentie omgaan met culturele diversiteit opgenomen in de kennisbases. Ook de herziening van het curriculum in het funderend onderwijs, de aangescherpte burgerschapsopdracht en de Gelijke Kansen Alliantie (GKA) leiden tot het verbeteren van de interculturele vaardigheden en kennis onder leraren.

Links

Gerelateerd nieuws