Er komt een betere verdeling van het onderwijsachterstandengeld dat gemeenten en scholen krijgen. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Slob van Onderwijs. De totale investering van het kabinet in het bieden van onderwijskansen aan kinderen komt uit op 746 miljoen euro.

De komende jaren gaat het budget, zoals afgesproken in het regeerakkoord, met 170 miljoen euro omhoog voor gemeenten. Scholen krijgen structureel 260 miljoen euro. In totaal gaat het om 746 euro. Scholen zetten het geld in voor intensievere begeleiding van leerlingen of speciale taalklassen. Gemeenten gebruiken dit geld vooral voor voorschoolse educatie: voor peuters met een risico op een achterstand, die spelenderwijs de Nederlandse taal leren op de kinderopvang.

Andere verdeelsleutel
Voortaan wordt niet meer alleen gekeken naar het opleidingsniveau van ouders om te bepalen welk kind een risico heeft op een achterstand. Ook weegt de verblijfsduur in Nederland mee en het herkomstland van de ouders, en of ouders in de schuldsanering zitten. Het kabinet richt zich met de nieuwe verdeelsleutel voornamelijk op de onderwijskansen van kinderen die het het hardst nodig hebben. Er wordt meer gekeken naar het risico op een achterstand dan of het kind in een kleine of grote gemeente woont.
Door de stijging van het opleidingsniveau daalde jaarlijks het budget voor scholen. Met de invoering van de nieuwe indicator en de verdeelsystematiek zal deze daling worden gestopt, waardoor het geld behouden blijft voor de scholen. Zonder aanpassing zou het budget jaarlijks met 20 tot 25 miljoen euro dalen, aldus de berichtgeving van het ministerie van OCW.

Actualisatie
Door de wijzigingen kan de verdeling van het budget elk jaar worden aangepast aan de ontwikkelingen op de betreffende school of gemeenten en de actualiteit. Tot nu toe was de verdeling voor gemeenten gebaseerd op verouderde data uit 2009. De actualisatie zorgt dus ook voor een betere verdeling.
 
Werkdrukvermindering
Een ander voordeel voor scholen van deze nieuwe systematiek is dat het voor minder administratieve rompslomp zal zorgen. De scholen hoeven niet langer met ouders formulieren in te vullen om aanspraak te kunnen maken op de achterstandsmiddelen. Voortaan wordt op basis van de indicator door het CBS gekeken welke scholen welk budget krijgen. Dit is minder arbeidsintensief, en ook minder foutgevoelig.
 
Er komt een overgangsregeling van drie jaar voor die gemeenten en scholen die door de nieuwe systematiek juist minder budget krijgen.
 

Links

Gerelateerd nieuws