Met de maatregel ‘Jong en Oud’ kunnen jonge, werkloze leraren voor een jaar aan een baan in het primair onderwijs worden geholpen. Zo wil het Arbeidsmarktplatform PO voorkomen dat deze leerkrachten verloren gaan voor het onderwijs, nu er tijdelijk weinig vacatures zijn. Bovendien doen de starters ervaring op in een volwaardige baan, in plaats van als invalkracht.

“De maatregel ‘Jong en Oud’ is een extra stimulans om te kunnen doen wat we zelf ook willen. We kunnen het traject nu beter vormgeven”, zegt Piet Monster, lid van het College van Bestuur van de Stichting Protestants- Christelijk Basis- en Orthopedagogisch Onderwijs (PCBO) in Rotterdam Zuid. “Samen met de pabo voeren we al jaren een beleid om toekomstige collega’s aan ons te binden. Meestal hebben we per 1 augustus veel vacatures. Daarin stromen dan de afstudeerders in, die eerder LIO bij ons waren. Dit jaar was het voor het eerst lastig om voldoende plekken te vinden voor onze oud-studenten.”
Teruglopende werkgelegenheid in het onderwijs en de gevolgen daarvan voor pas afgestudeerde leraren zijn serieuze aandachtspunten. Het ‘Sectorplan PO 1.500 banen voor leerkrachten primair onderwijs’, dat wordt uitgevoerd door Arbeidsmarktplatform PO, het Participatiefonds en het Vervangingsfonds, formuleert maatregelen om dit knelpunt aan te pakken. Een daarvan is de maatregel ‘Jong en Oud’. De kern ervan is: ‘Bijdragen aan oplossen van tijdelijke frictie op de arbeidsmarkt in het po, via het creëren van vacatureruimte voor jonge werkloze leerkrachten (1.000 fte). Deze vacatures ontstaan door additioneel leerkrachten in dienst te nemen of door taakvermindering en taakverandering van ouderen’. Doordat de komende jaren veel oudere leerkrachten met pensioen gaan, is het probleem over een poosje vanzelf opgelost. Maar dan is de huidige groep jonge afstudeerders wellicht al in een andere sector aan het werk. Met de maatregel kunnen besturen tijdelijk vacatureruimte creëren voor jonge werkloze leerkrachten en zo de periode dat er weinig vacatures zijn, overbruggen.

Structureel instromen
Monster heeft voor het komende schooljaar een aanvraag ingediend om gebruik te maken van de maatregel. “We maken nu voor zes leerkrachten gebruik van de middelen uit het Nationaal Onderwijsakkoord. We kiezen ervoor om ze de eerste twee maanden van hun aanstelling een werkplek aan te bieden als tweede leerkracht, naast de groepsleerkracht. In die tijd zoek ik een structurele vacature”, vertelt hij. “Het voordeel is dat deze leerkrachten een goede start krijgen, ze kunnen experimenteren, krijgen feedback en kunnen zich zo het vak verder eigen maken.” PCBO is een grote stichting met tussen de 400 en 500 fte’s. Ieder jaar vertrekken er leerkrachten. Monster verwacht dan ook dat er lopende het schooljaar structurele vacatures ontstaan. “Tijdens een schooljaar een vacature vervullen is een ramp. We hebben een jong personeelsbestand en veel vrouwen werken in deeltijd. Voor invalwerk zet ik bij voorkeur geen startende leerkrachten in, maar voor zwangerschap bijvoorbeeld kan dat wel. Ik ga ervan uit dat ik volgend jaar alle leerkrachten die ik nu met subsidie aanneem, structureel kan laten instromen.”

Dalende werkgelegenheid
Niet voor ieder bestuur is de maatregel een oplossing. Zo vindt Paul Jetten, directeur personeel van het bestuurskantoor van Optimus, de stichting voor katholiek, protestants- christelijk en interconfessioneel primair onderwijs in Cuijk, het jammer dat hij de maatregel niet kan gebruiken om zijn vervangers een contract te geven. “Alles wat er gedaan kan worden om werkgelegenheid te scheppen voor jonge leerkrachten steun ik van harte. Maar ‘Jong en Oud’ is voor ons beperkt bruikbaar.” In Zuidoost Brabant is er sprake van dalende werkgelegenheid. “We krijgen te maken met een toenemende uitstroom van leerlingen. Deze wordt groter dan de personeelsreductie op basis van het dalende leerlingenaantal. We willen daarom jonge leerkrachten die momenteel nog geen structurele benoeming hebben, behouden voor het onderwijs. Met een aantal onderwijsorganisaties hebben we een vervangingspool opgericht, waarin we ook jonge leerkrachten opnemen. Zij zijn drie of vier jaar geleden afgestudeerd en enorm gemotiveerd. Maar met de maatregel ‘Jong en Oud’ kun je juist deze parels, die je het zo gunt, geen contract aanbieden.” Ook het Personeelscluster Oost Nederland PON, een vereniging waarvan 112 scholen en 34 besturen deel uitmaken, geeft aan tot nu toe geen mogelijkheid te zien om de maatregel in te zetten. Ook PON wil graag jonge leerkrachten behouden. Directeurbestuurder Mini Schouten: “Wij hebben een sociaal plan opgesteld waarin we de middelen uit het Nationaal Onderwijsakkoord die bedoeld zijn voor het behoud van jonge leerkrachten onder meer besteden aan een vertrekpremie van drie maanden voor degenen die vrijwillig minder uren gaan werken. Zo hebben we in totaal meer dan 20 fte ruimte gecreëerd en we kunnen daarvoor dertig jonge leerkrachten aannemen.” Natuurlijk heeft Schouten gekeken of de maatregel ‘Jong en Oud’ van toepassing is. “Maar de leerkracht die je daarmee aanneemt, mag niet meer dan een maand als vervanger hebben gewerkt. Het beoogde effect van de maatregel onderschrijven we van harte, maar van de maatregel zelf kunnen we geen gebruik maken.”

Kleine contracten
“’Jong en Oud’ is een van de vele dingen die we doen om de werkloosheid van jonge leerkrachten en de onevenwichtige leeftijdsopbouw binnen teams terug te dringen. Het is een van de drie maatregelen van het sectorplan”, zegt Ton Groot Zwaaftink, voorzitter van het Arbeidsmarktplatform PO, waarin werkgevers- en werknemersorganisaties in het onderwijs zijn verenigd. “Met de maatregel willen we jongeren behouden die langer dan een half jaar na hun afstuderen geen werk hebben gevonden in het onderwijs of op basis van kleine contracten voor een beperkt aantal uren meedraaien in een vervangingspool. Er zijn nog meer maatregelen, die zich op andere groeperingen richten. Zo is de subsidieregeling Regionale Transfercentra van het sectorplan bedoeld voor een sterkere regionale mobiliteit van leerkrachten in de vervangingspool.” De maatregel ‘Jong en Oud’ kan met terugwerkende kracht vanaf 1 april 2014 worden ingezet. Tot nu toe zijn er ruim veertig verzoeken om meer informatie binnen gekomen en zijn er elf aanvragen ingediend. Ook de jonge leerkrachten in de vervangingspool kunnen onder bepaalde voorwaarden aangetrokken worden. Groot Zwaaftink: “Als niet aan de voorwaarden kan worden voldaan en een bestuur wil deze leerkrachten behouden, moet het daarvoor een andere oplossing zoeken. De maatregel ‘Jong en Oud’ is echt bedoeld om werkloze jongeren of degenen met een kleine baan aan te nemen.” ‘Uitgesloten zijn de mensen met een regulier betaalde betrekking op basis van een arbeidsovereenkomst of een aanstelling in openbare dienst van meer dan één maand van tenminste twintig uur per week’, staat in de tekst. Dat betekent dat iemand met een bijbaantje voor bijvoorbeeld acht uur als vakkenvuller bij Albert Heijn wel in aanmerking komt, en iemand die daar meer dan twintig uur werkt, niet. Groot Zwaaftink vindt dat niet per se onrechtvaardig. “Er zijn veel verschillende maatregelen. Combineer ze vooral met elkaar. Omdat veel oudere leraren de komende jaren met pensioen gaan, moeten we zoveel mogelijk jonge krachten zien te behouden. Ze zijn het waard.”

Uitzicht
Een aanstelling als tweede leerkracht, met uitzicht op een volwaardige baan, is een mooie start voor jonge leerkrachten. Nanna Schuitemaker, die stage liep bij PCBO en in juli afstudeerde, staat dankzij de subsidiemaatregel nu voor groep 3 van de Da Costaschool. “De afspraak is dat ik niet mag invallen in een andere groep. Dat is natuurlijk fijn. Ik ben nu blij met mijn plek op de Da Costaschool en als er een structurele vacature is weet ik dat ik een van de leerkrachten ben die daarvoor in aanmerking komt.”

Sectorplan
Tot 1 april 2016 kunnen schoolbesturen gebruikmaken van het Sectorplan PO. Op basis van de nu binnengekomen vragen van schoolbesturen over de maatregel ‘Jong en Oud’ ontwikkelt het Arbeidsmarktplatform PO activiteiten om schoolbesturen op maat te ondersteunen. Meer informatie: www.arbeidsmarktplatformpo.nl of bel Ellen Feller, tel. 070-3765770.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws