Ondanks een groot aantal hervormingen van de overheid, valt de productiviteitsgroei in de publieke sector over het algemeen tegen. Veel sectoren laten juist een verslechtering zien, zoals het onderwijs, de politie en de rechterlijke macht. Dit blijkt uit onderzoek naar de productiviteitsgroei van 15 publieke sectoren, uitgevoerd door IPSE Studies.

De overheid voert de afgelopen decennia een groot aantal hervormingen door in de publieke sector waarbij productiviteitsgroei centraal staat. De effecten van de hervormingen zijn over het algemeen teleurstellend. In de onderwijssectoren groeit alleen de productiviteit van het wo. De overige vier onderwijssectoren laten het tegendeel zien.

Veel instrumenten van de overheid hebben geen of een beperkt (tijdelijk) effect. Er is bijvoorbeeld gesleuteld aan bekostigingssystemen: daarvan is gebleken dat het niet werkt. Hoewel schaalvergroting aanvankelijk wel succesvol was, is het beleid op dit punt te ver doorgeschoten. Schaalvergroting levert inmiddels een negatieve bijdrage aan de productiviteitsgroei.

In tijden van laagconjunctuur krijgt de publieke sector te maken met allerlei bezuinigingen, wat tot efficiënt gedrag leidt. Het succesvolste beleidsinstrument is daarom ‘de hand op de knip’, dus het voorzichtig omgaan met het belastinggeld door de overheid, aldus het onderzoek.

Het beleid heeft de afgelopen decennia fors geïnvesteerd in maatregelen om de kwaliteit van de dienstverlening te stimuleren. Dat geldt zeker voor het onderwijs, waar vooral in de jaren negentig veel geld wordt uitgegeven aan allerlei vernieuwingen die tot doel hebben de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. In het onderwijs lijkt van een substantiële kwaliteitsverbetering geen sprake. In het funderend onderwijs zijn de prestaties de afgelopen vijftien jaar zelfs achteruitgegaan, concludeert IPSE Studies.

Links