Schoolleiders lopen keihard aan tegen de taalbarrière met de komst van vluchtelingen- en asielkinderen. Een intakegesprek met ouders is nauwelijks mogelijk. Een enorme uitdaging is het omgaan met de verschillende trauma’s en culturele achtergronden. “Hier moet door de overheid maximaal op worden ingezet met veel deskundigheid en voldoende tijd”, zegt AVS-voorzitter Petra van Haren.

De Algemene Vereniging Schoolleiders heeft de afgelopen twee dagen een achterbanraadpleging gedaan om schoolleiders die betrokken zijn bij de opvang van vluchtelingenkinderen of asielkinderen te vragen waar zij tegenaanlopen en wat er nodig is. Veel schoolleiders hebben er al mee te maken of verwachten er binnenkort mee te maken te krijgen. 235 schoolleiders hebben gereageerd.

De taalbarrière wordt vanuit meerdere aspecten als belangrijkste aandachtspunt genoemd. Er is nauwelijks een intakegesprek mogelijk met ouders. Dat gesprek is juist belangrijk om aan te sluiten bij datgene wat het kind nodig heeft. Daarnaast is taalverwerving essentieel om kansrijk in te kunnen stromen in het Nederlandse onderwijs.

Schoolleiders zien een oplossing in de inrichting van taalklassen, het op een  centrale plek leerlingen van de verschillende scholen bij elkaar brengen om de Nederlandse taal te leren. De praktische problemen die hier opgelost moeten worden zijn het coördineren, inrichten en toegankelijk maken. Er zijn deskundigen bij nodig en vooral ook geld.

In de praktijk blijkt vaak dat de  schoolleider verantwoordelijk is voor de communicatie naar de ouders en de buurt over de plaatsing van vluchtelingenkinderen en wat dit betekent voor de school. Hiervoor zijn nauwelijks handvatten. “Een succesvolle en kansrijke integratie wordt bevorderd door goed te communiceren en de gemeenschap te betrekken”, zegt Van Haren. “Hier liggen kansen.”

Een aantal schoolleiders spreekt de zorg uit, dat we in het onderwijs veel potentie laten liggen. Kinderen met een normale of hogere begaafdheid stromen niet in op hun niveau vanwege hun achtergrond en de taalbarrière.  Dit gebeurt al bij de instroom in het basisonderwijs, maar komt ook terug in de doorstroom naar het voortgezet onderwijs. Het is in het belang van de leerlingen, maar ook van Nederland, om dit niet te laten gebeuren. “We moeten alles op alles zetten om te investeren in deze kansen voor de toekomst. Ieder kind heeft recht op de volle ontwikkeling van zijn of haar talent”, benadrukt de AVS-voorzitter.

De meerderheid van de schoolleiders geeft aan te willen netwerken met andere schoolleiders die vluchteling- en asielkinderen opvangen op hun school.
Deze week zal er met het ministerie van OCW en SZW  een gesprek worden gevoerd over de zaken die nodig zijn om een goede opvang en inrichting van het onderwijs mogelijk te maken. De AVS geeft daarbij nadrukkelijk haar input mee vanuit het perspectief van de schoolleider.

Wat is er nodig:

 • Tijdig duidelijkheid over plaatsing en verwachting daarbij (rol gemeente).
 • Handvatten om te communiceren naar de (school)omgeving over de impact van de instroom. Er is maatschappelijke acceptatie nodig en sociale expertise, ook om Nederlandse kinderen en ouders mee te nemen in het proces.
 • Beschikbare tolken om een eerste gesprek met ouders (en kinderen) te hebben. Dit is nodig om achtergrondinformatie te verzamelen. Zo moet de school een inschatting te kunnen maken van het onderwijsniveau van het kind en zoveel mogelijk pedagogische en didactische informatie verkrijgen. Het komt voor dat kinderen, soms al 10 jaar, nog nooit naar school zijn geweest. De school heeft behoefte aan informatie over de culturele achtergrond, de recente gebeurtenissen en eventuele trauma’s.
 • Snel beschikbaar overbruggingsbudget voor de eerste opvang en inrichting, tot de reguliere of subsidie bekostiging geregeld is. Soms moeten besturen/ scholen een voorinvestering doen die zij nauwelijks kunnen opbrengen.
 • Voldoende mogelijkheden en middelen voor het inrichten van taalvoorzieningen en het vervoer daarnaartoe. Van coördinator tot praktische inrichting. In de taalvoorziening ook gedrag, burgerschap en (sociale) hygiëne belangrijk in curriculum.
 • Voldoende expertise en deskundige begeleiding voor de leerlingen.
 • Voldoende expertise en deskundigheidsontwikkeling (professionalisering) voor schoolleiders, interne begeleiders en leerkrachten. Dit kost tijd en geld en komt bovenop de reguliere professionele ontwikkeling die ook onderhouden moet worden.
 • Samenwerkingsverbanden zouden een rol kunnen spelen als expertisecentrum en bij het organiseren van NT2- arrangementen.
 • Gezamenlijke (landelijke) aanpak, eventueel door inzetten van expertiseteams die scholen en teams kunnen ondersteunen.
 • Inrichten van netwerken voor schoolleiders die expertise en ervaringen willen delen en samen willen nadenken over de beste plek voor ieder afzonderlijk kind. Een netwerk voor leerkrachten en interne begeleiders  die met deze doelgroep werken. De AVS kan hier een constructieve rol in hebben.

Gerelateerd nieuws

 • Reden voor alertheid, maar scholen kunnen open zonder nieuwe maatregelen

 • VO-raad vraagt OMT-advies over ventilatie

 • E-mailservice ‘Regelingen OCW’ gestopt per 1 augustus 2020

 • Wijzigingen onderzoekskaders inspectie