Inzet leerkracht cruciaal voor goed rekenonderwijs

De rol van de leerkracht is cruciaal binnen het rekenonderwijs, blijkt uit onderzoek van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) naar rekendidactieken. En die leerkracht ontbreekt het vaak aan kwaliteit, wat deels de teruglopende rekenprestaties van Nederlandse leerlingen verklaart. Het ministerie van OCW gaat een extra offensief inzetten om de deskundigheid van de leerkracht op het gebied van rekenonderwijs te verhogen. Ook volgt meer onderzoek.

De KNAW pleit voor een grotere inhoudelijke rol van de leerkracht, ondanks de trend richting steeds meer zelfstandig werken. Ook adviseert zij scholen om een rekencoördinator aan te stellen en nascholing in rekenen te stimuleren. Voor wat betreft het laatste erkent staatssecretaris Dijksma dat er nog een wereld te winnen is. Uit het KNAW-rapport blijkt dat Nederlandse leerkrachten hieraan bijna niets doen. “Ik schrik ervan te lezen dat scholen het geld dat ze wel krijgen voor nascholing veel te weinig inzetten. Ik wil ze daar wel toe aanzetten”, aldus Dijksma in de Volkskrant.

Met de PO-raad, vakbonden en scholen zullen – naast de verbetertrajecten in het kader van de Kwaliteitsagenda PO en rekentoetsen en strengere examinering op de pabo – verdere afspraken gemaakt worden over deskundigheidsbevordering. Zo gaat OCW onderzoeken of scholen hun middelen voor nascholing voldoende inzetten voor taal en rekenen.

OCW gaat ook kennis en praktijkervaring over het eigentijds organiseren van het onderwijs laten verzamelen, ontwikkelen en verspreiden onder scholen. Een voorbeeld hiervan is het instellen van taal- en rekenspecialisten. Om scholen te ondersteunen bij het in kaart brengen van de behoefte aan nascholing en begeleiding, worden instrumenten ontwikkeld waarmee leerkrachten en schoolteams hun vaardigheden op het gebied van taal en rekenen zelf kunnen evalueren. OCW gaat vervolgens experts inzetten die scholen kunnen helpen bij de uitkomsten en vertaling van de evaluaties naar de praktijk.
De staatssecretarissen van Onderwijs gaan ook in gesprek met de beroepsgroep van leerkrachten om te kijken of en hoe deskundigheidsbevordering kan worden verbonden aan de ontwikkelingen rond de registratie van leerkrachten op vrijwillige basis. Bovendien wordt bekeken of scholen die serieus aan de slag zijn met het bevorderen van taal- en rekendeskundigheid van hun leerkrachten een certificaat kunnen krijgen.

Aanleiding voor het onderzoek was de voortdurende discussie over het verschil in effectiviteit tussen de realistische en de traditionele rekendidactiek. Uit het KNAW-rapport blijkt dat er geen definitieve conclusies kunnen worden getrokken over de effectiviteit van beide didactieken. Hiervoor is meer onderzoek nodig. Wel erkent staatssecretaris Dijksma in de Volkskrant dat de dominantie van het realistisch rekenen wel erg groot is geworden. Ze wil de diversiteit binnen het rekenonderwijs dan ook stimuleren door de installatie van een programmeringscommissie voor de aanbesteding van `research-and-development´-activiteiten.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.