Stevige inzet AVS bij start Onderwijsregio’s

onderwijsregio

In 2024 gaan er 28 Onderwijsregio’s als voorloper aan de slag om beter in te spelen op de personeelstekorten in de regio. Wat houdt dit precies in? En wat staat er de komende tijd te gebeuren? AVS haakt bij de landelijke beleidstafels over dit onderwerp aan, is betrokken bij de uitvoering in de regio’s en komt met een stevige inzet voor de aanpak van het schoolleiderstekort in de regio’s.

Regionaal samenwerken en afspraken maken is van belang om gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen voor een goed werkende onderwijsarbeidsmarkt. In maart 2023 heeft het ministerie van OCW een uitvraag gedaan wie voorloper Onderwijsregio wil worden. Deze uitvraag staat niet op zichzelf, maar is onder andere afkomstig uit het Onderwijsakkoord van 2022 en de daaropvolgende Kamerbrief. Door samen te werken in de regio bij het werven, matchen, opleiden, begeleiden en professionaliseren speelt de sector beter in op de personeelstekorten.

Stevige klus

In de Onderwijsregio’s worden bestaande partnerschappen verbonden met de regionale aanpak personeelstekort (RAP) en met samen opleiden (SOP). Wat maakt nu dat een onderwijsregio goed werkt? Wat is een succesvolle aanpak? Wat werkt niet? Hoe kun je inzichten vertalen naar de toekomst en welke wijze van financiering past hier het beste bij? Een stevige klus waarop de voorlopers de antwoorden de komende tijd kunnen ontdekken.

Realisatie-Eenheid en Programmaraad

Om de Onderwijsregio’s te ondersteunen is vanuit OCW de Realisatie-Eenheid (RE) ingericht. Zij zorgen voor de snelheid en vernieuwing in de aanpak van het personeelstekort in de regio’s. Ook stimuleert de RE dat regio’s van elkaar leren en vormt zij een belangrijke schakel in het contact met het ministerie.

Om de vorming vanuit het werkveld te ondersteunen en ervaringen te verbinden aan de landelijke beleidstafel wordt een Programmaraad geïnstalleerd. Deze raad reflecteert vanuit de praktijk op de ontwikkeling van Onderwijsregio’s en kijkt met een frisse en positief kritische blik naar de voorliggende vraagstukken. De raad denkt mee over het goed in gang zetten van de aanpak van leraren- en personeelstekorten in Onderwijsregio’s. AVS mag één of meerdere kandidaten voor de Programmaraad aanleveren. De vacature hiervoor komt binnenkort online.  

Inzet AVS

Het personeelstekort in het onderwijs vereist structurele oplossingen en de collectieve inzet van diverse belanghebbenden. Bestaande regionale samenwerkingsverbanden zijn vaak versnipperd en vrijblijvend en gebaseerd op (tijdelijke) subsidies en financiering. Bij de ontwikkeling van de Onderwijsregio’s zijn de speerpunten van AVS: 

– investeer in nieuwe aanwas van schoolleiders via kweekvijvertrajecten, maak gebruik van de financiële ruimte in het aantrekken van zij-instromers en zorg voor een goed startersprogramma dat is ingebed in het strategisch personeelsbeleid

– zorg voor een goed werkverdelingsplan met aandacht voor werkdruk en werkplezier van de schoolleider

– maak ruimte voor professionele ontwikkeling, bed deze in het strategisch personeelsbeleid in en maak gebruik van de schoolleidersbeurs VO en het professionaliseringsbudget PO

– benut het Schoolleidersregister PO en de Beroepsstandaard schoolleiders VO

– investeer in goede bestuurlijke relaties – gebruik het managementstatuut om de positie van de schoolleider te versterken

Links