Invoering Persoonsgebonden nummer in het PO in nieuwe fase

De tweede fase van de invoering van het Persoonsgebonden nummer (ook wel onderwijsnummer) in het primair onderwijs gaat in 2008 in de hoogste versnelling. In deze PGN-scan fase 2 ondersteunt PGN PO de scholen bij het op orde brengen van de gegevens in hun leerlingenadministratiesystemen ter voorbereiding op de uitwisseling met de IB-Groep.De invoering van het persoonsgebonden nummer in het primair onderwijs betekent onder andere dat scholen hun leerlinggegevens gaan uitwisselen met het Basisregister Onderwijs (BRON) dat beheerd wordt door de Informatie Beheer Groep (IB-Groep). In deze laatste fase van het invoeringstraject krijgt iedere school vier weken de tijd om aan te sluiten op BRON. Alle scholen moeten aangesloten zijn op BRON voor de uitwisseling van leerlinggegevens ten behoeve van de bekostiging.Voordat het zover is moet iedere school de PGN-scan fase 2 doorlopen. Deze fase is een belangrijke voorbereiding op de aansluiting op BRON. In de PGN-scan fase 2 worden scholen in de gelegenheid gesteld hun leerlingbestanden aan te bieden aan de scanomgeving van PGNPO. Het is een belangrijke proeffase, die scholen in de gelegenheid stelt hun leerlingbestanden voor te bereiden op de uitwisseling met de IB-Groep. In de tweede helft van 2007 is deze PGN-scan fase 2 al gestart. Het overgrote deel van de scholen is in 2008 aan de beurt.Hoe werkt het?Tijdens de PGN-scan fase 2 levert de school de leerlingbestanden aan bij PGNPO. Die controleert de gegevens op volledigheid en stuurt ze door naar de IB-Groep. De IB-Groep kijkt of de gegevens voldoen aan de eisen van BRON en verifieert bij de Gemeentelijke Basis Administratie. PGNPO koppelt aan de school terug of er afwijkingen of onjuistheden zijn gevonden, zodat deze de gegevens kan aanpassen. Na correctie biedt de school het leerlingbestand opnieuw aan. Dit proces herhaalt zich tot de kwaliteit van de gegevens optimaal is.Voor de PGN-scan fase 2 deelt PGNPO scholen in clusters in. In de periode van de scan zal er veelvuldig contact zijn tussen de helpdesk van PGNPO en de school. Iedere school krijgt bericht over de startdatum. Om te kunnen meedoen aan de PGN-scan fase 2 is het noodzakelijk dat het bevoegd gezag een zogenoemde ‘bewerkersovereenkomst’ tekent met PGNPO. Deze is in november 2007 naar alle besturen gestuurd. Hiermee wordt PGNPO in staat gesteld om de verificatie bij de IB-Groep te laten uitvoeren. Meer hierover staat te lezen in het Invoeringsplan dat in dezelfde periode naar alle scholen en besturen is gestuurd.Voor de PGN-scan fase 2 is het nodig dat betrokkenen in de school:1. het Invoeringsplan doorlezen2. de laatste update van hun leerlingadministratie installeren en3. alvast de leerlingbestanden voorbereiden zoals in het Invoeringsplan is beschreven.AchtergrondHet gebruik van het Persoonsgebonden nummer is feitelijk een logisch vervolg op de invoering van de lumpsum. De Wet op het onderwijsnummer regelt dat elke leerling een uniek persoonsgebonden nummer krijgt, en dat de onderwijsinstellingen dat nummer gebruiken in hun communicatie met andere onderwijsinstellingen, met de gemeente en met de overheid. De aanloopperiode naar de geautomatiseerde uitwisseling van leerlinggegevens met de IB-Groep levert nu extra werk op. Maar na de invoering zal de administratieve belasting voor scholen aanzienlijk verminderen. Dan zijn de leerlingen aan de hand van dit unieke nummer beter te volgen. En draagt het nummer bij aan een verbetering van de beleids- en managementinformatie.Sinds begin 2006 zijn de po-scholen bezig met de invoering van het Persoonsgebonden nummer (PGN). De invoering vindt fasegewijs plaats. De eerste fase betrof het registreren van de sofinummers van nieuw ingeschreven leerlingen en het zoveel mogelijk verzamelen van sofinummers van de zittende leerlingen.Mede om de scholen te ondersteunen bij het invoeringsproces hebben de besturenorganisaties en de AVS de Stichting Persoonsgebonden Nummer Onderwijs (PGNO) opgericht. De stichting heeft het project PGN PO ingericht dat de uitvoering van de ondersteuning voor zijn rekening neemt.Opwww.pgnpo.nl treft u uitgebreide informatie aan over de invoering van het PGN in het po. Daar vindt u ook verschillende mogelijkheden om uw eventuele vragen te stellen.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.