Uit de voortgangsrapportage die staatssecretaris Dijksma onlangs stuurde aan de Tweede Kamer blijkt dat de invoering van Passend onderwijs in volle gang is en dat de betrokkenheid groot is. Maar voor bijvoorbeeld de aangepaste financiering is het veld nog niet klaar. Daarom kiest de Tweede Kamer voor een gefaseerde invoer.

In een algemeen overleg van de Tweede Kamer over Passend onderwijs werd duidelijk dat zowel een zorgplicht in 2011 als een verplichte aansluiting bij een regionaal netwerk, één loket én budgetfinanciering niet haalbaar zijn. Dijksma komt daarom in het voorjaar van 2009 met een uitgebreide brief waarin ze de hoofdlijnen van de gefaseerde aanpak uiteen zet. De budgetfinanciering komt bijvoorbeeld nog niet in 2011, maar in een later stadium aan de orde. Wel roept de Kamer het veld op om vooral verdere stappen te zetten en aanvragen te doen voor veldinitiatieven, stimuleringssubsidies en experimenten. Want Passend onderwijs is inmiddels in volle gang. Ouders, scholen en andere betrokkenen werken in de regio´s aan één loket voor kinderen met een zorgvraag, aan kwaliteitsverbetering van het onderwijs en het terugdringen van wachtlijsten. Al meer dan veertig regio´s hebben een startsubsidie aangevraagd voor een regionaal netwerk. Naast activiteiten gericht op kwaliteitsverbetering, gaat het om het verbinden van de bestaande zorgstructuren in regionale netwerken en het vereenvoudigen van de regelgeving en de bekostiging. In een groot aantal regio´s wordt een veldinitiatief voorbereid. In deze regio´s wordt dan binnen de bestaande wettelijke kaders gewerkt aan Passend onderwijs en alvast één loket voor de indicatiestelling ingericht. Negen regio´s hebben hiervoor voorstellen ingediend. Naar verwachting kan een aantal hiervan op korte termijn van start gaan. Het proces zorgt op enkele vlakken echter ook voor vertragingen. In een aantal regio´s komen initiatieven bijvoorbeeld moeizaam tot stand. Het onderwijsveld geeft aan nog niet klaar te zijn voor de wijziging van de financieringssystematiek. Dijksma stelt vast dat het proces complex is en veel tijd kost. Op inhoudelijk gebied vindt men elkaar meestal wel in de regio´s. Vervolgens blijkt het gesprek over geld en de verdeling van budgetten vaak veel moeilijker. Leerkrachten en ouders hebben dikwijls de indruk dat Passend onderwijs hetzelfde is als `inclusief onderwijs´. Dat beeld is niet juist. De staatssecretaris verwijst in dit verband naar het uitgangspunt van de WEC-Raad: `Regulier waar het kan, speciaal waar het moet´.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws