Investeringen in onderwijs zijn essentieel voor ons economisch herstel na deze crisis en voor de (concurrentie)positie van Nederland als kenniseconomie. (Extra) geld voor onderwijs verdient zich terug en verhoogt op termijn de productiviteit en economische groei. Dat schrijven tien werkgevers- en werknemersorganisaties, waaronder de AVS, verenigd in de Stichting van het Onderwijs aan minister-president Rutte en de onderwijsministers Van Engelshoven en Slob.

De Stichting van het Onderwijs constateert dat het kabinet veel geld heeft uitgegeven vanwege de coronacrisis, wat zijn weerslag zal hebben in de Rijksbegroting 2021. De stichting wijst erop dat financiële tegenvallers en bezuinigingsopgaven ook effect hebben op de publieke sectoren, waaronder het onderwijs. Bezuinigen op onderwijs is zeer onverstandig en ook niet verantwoord, gezien de uitdagingen waar het onderwijs voor staat. “Want hoewel er veel goed gaat in het onderwijs, zien we verontrustende signalen die ons erop wijzen dat de kwaliteit van het onderwijs onder druk staat en dat we talent verkwisten.” Ook wijst de stichting erop dat scholen een uitzonderlijke tijd voor de boeg hebben met veel onzekerheden en extra inspanningen, wat veel vraagt van de onderwijsprofessionals en leerlingen, ook in verband met het wegwerken van achterstanden.

De stichting vindt het bemoedigend om te zien dat vanuit de samenleving de roep om structurele investeringen in onderwijs en wetenschap steeds luider wordt. Al voor de coranacrisis heeft een brede coalitie van onderwijsorganisaties een hartstochtelijk pleidooi gehouden voor groot onderhoud aan het Nederlandse onderwijssysteem: ‘Toekomst van ons onderwijs’ (januari 2020). Ook de Onderwijsraad pleitte in het advies ‘Vooruitzien voor jongere generaties’ voor een brede beleids- en investeringsagenda die de komende jaren leidend zou moeten zijn bij het onderwijsbeleid. Ook de SER (‘Strategische agenda hoger onderwijs’, november 2019) en McKinsey (‘Een verstevigd fundament voor iedereen’, april 2020) benoemen de noodzaak van investeringen.

De Stichting van het Onderwijs benadrukt dat investeringen in het onderwijs essentieel zijn voor ons economisch herstel na deze crisis en voor de (concurrentie)positie van Nederland als kenniseconomie. (Extra) geld voor onderwijs verdient zich terug en verhoogt op termijn de productiviteit en economische groei.

In het belang van ons onderwijs, onze bijdrage aan het herstel van Nederland na de coronacisis en van onze positie als kenniseconomie roept de stichting daarom het kabinet op om nieuwe bezuinigingen de komende periode te voorkomen en te onderzoeken welke structurele investeringen in onderwijs en wetenschap voor de komende jaren mogelijk zijn. De stichting wil hier graag over in gesprek gaan.

Links

Gerelateerd nieuws

  • Nieuwe versie servicedocument Covid-19 van OCW

  • Meerderheid ouders geen voorstander van extra coronamaatregelen

  • Inschrijving EU-schoolfruit geopend

  • Voldoende personeel grote zorg voor schoolleiders