Interventies voor aanpak leervertragingen gezocht: voor 23 december

Is je organisatie betrokken bij interventies om vertragingen bij leerlingen, mede als gevolg van corona, terug te dringen? Dan kun je deze interventies tot 23 december aanmelden om in aanmerking te komen voor wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit. Meer informatie en aanmelden, kijk op TenderNed.

Voor interventies die al als ‘kansrijk’ zijn ingeschat, ontstaat door wetenschappelijk onderzoek beter zicht op de daadwerkelijke effectiviteit. Dit levert ook voor de langere termijn kennis op over wat werkt om leervertragingen te bestrijden. Het helpt onderwijsprofessionals om op dit terrein nog meer evidence-informed keuzes te kunnen maken.

Ben je betrokken bij de aanpak van cognitieve en/of sociaal-emotionele vertragingen in de voorschoolse educatie en/of het funderend onderwijs? Dan kun je interventies indienen.

Om in aanmerking te komen voor de effectmeting, moet de interventie:

  • aansluiten bij interventies van de menukaart met kansrijke interventies van het ministerie van OCW;
  • gericht zijn op voor- en vroegschoolse educatie (vve), primair onderwijs (po), speciaal (basis)onderwijs (s(b)o), voortgezet onderwijs (vo) en/of voortgezet speciaal onderwijs (vso);
  • kansrijk zijn en ondersteund door enige mate van evidentie;
  • ontwikkeld zijn en reeds toegepast zijn in de onderwijspraktijk (in Nederland of in het buitenland).

Je implementeert de interventie in schooljaar 2023-2024.

Kijk voor de overige voorwaarden en het tijdspad op TenderNed.

Over het programma

Het NRO-programma ‘Effectmeting kansrijke interventies in het po en vo 2021’ maakt onderdeel uit van het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) van het ministerie van OCW. In het kader van het NP Onderwijs ontvangen scholen in schooljaar 2021/2022 en 2022/2023 extra financiële middelen, om interventies te kunnen inzetten die zorgen voor herstel van corona-gerelateerde vertragingen.
Dit onderzoek naar kansrijke interventies wordt in opdracht van het ministerie van OCW uitgevoerd door het NRO, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). 

Links