Interne begeleider en functiemix (maart 2010)

Welke plaats krijgt de intern begeleider (ib´er) in het kader van de functiemix en wat zijn de verschillen tussen onderwijsondersteunend personeel (OOP) en onderwijsgevend personeel (OP)?

Tekst: Myrna Houtman

Zie tabel 1 In het kader van de invoering van de functiemix lopen veel scholen met betrekking tot ib´ers tegen de vraag aan of er sprake is van een taak of een functie. Daarbij spelen de volgende aspecten een rol: organisatorische overwegingen (omvang van de organisatie, combinatie van taken, eenvoudiger schuiven met taken over personen) en gewenste onderwijskundige ontwikkelingen. Zie tabel 1 voor de verschillende mogelijkheden. Daaronder wordt dit schematisch weergegeven.


Tabel 1


Schema 1

Zie tabel 2 Als gekozen wordt voor een functie, dan kan dat als OOP of OP. Aan de keuze voor OOP of OP zijn rechtspositionele verschillen verbonden. Deze zijn in onderstaande tabel weergegeven.

OOP OP
Mogelijkheid om te kiezen uit verschillende urenaantallen en bijbehorend vakantieverlof (art. 8.5) Alle schoolvakanties vrij
Intrekken vakantieverlof bij ziekte (art. 8.6 ) Bij ziekte in schoolvakanties geen compensatie van vakantieverlof
Extra leeftijdsdagen (art. 8.5) Geen extra leeftijdsdagen
Scholing in overleg tussen werkgever en werknemer 10% deskundigheidsbevordering
Bij afvloeiing ontslagbeleid: categorie OOP Bij afvloeiing ontslagbeleid: categorie OP
Geen schaaluitloopbedrag Schaaluitloopbedrag van EUR 61 bij LA-schaal in het basisonderwijs en LB-schaal voor sbo en (v)so
Alleen bindingstoelage bij schaal 9 (EUR 218,98) Bindingstoelage bij bereiken van het maximumbedrag van EUR 715,21
Arbeidstijdverkorting 60-jarigen bij fulltime werken van 112,5 uur op jaarbasis (art. 6.35) Geen arbeidstijdverkorting
Waarnemingstoelage bij hogere functie (art. 6.34) Geen waarnemingstoelage bij hogere functie. Alleen bij vervanging van de directeur, waarbij er geen andere directiefunctie is, krijgt men na 31 dagen een salaris als ware men benoemd/aangesteld als directeur (art.6.28).
Bij zwangerschaps- en bevallingsverlof in de vakantie volledige compensatie van het vakantieverlof Bij zwangerschaps- en bevallingsverlof in de zomervakantie maximaal drie weken compensatieverlof
Leeftijd telt niet mee voor ggl-bepaling Leeftijd telt bij L(eraars)-functie mee voor ggl-bepaling


Tabel 2

Op www.avs.nl/dossiers/personeelsbeleid/functiedifferentiatie zijn de voorbeeldfuncties te vinden.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.