Intentieverklaring betrokkenheid ouders bij school

Minister Van der Hoeven wil een grotere betrokkenheid van ouders bij de school. Daarom heeft zij op 14 november met vertegenwoordigers van de onderwijsorganisaties, waaronder de AVS, een intentieverklaring ondertekend.

Nog dit jaar zal een werkgroep met bestuurders, ouders, managers, leraren en leerlingen starten, die de verklaring omzetten in concrete acties. Ook de AVS is hierbij betrokken. De acties zijn gericht op het primair en voortgezet onderwijs. In het voorjaar van 2006 komt de werkgroep met haar advies over het bereiken van een grotere ouderbetrokkenheid. Dit staat in een brief van minister Van der Hoeven die onlangs naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Alle betrokkenen zijn het er over eens dat het versterken van de betrokkenheid van ouders in eerste instantie een zaak is tussen school en ouders. De relatie tussen school, ouders en leerlingen komt immers daar tot stand. Bij het bevorderen van een goede relatie met ouders en leerlingen hebben scholen, maar ook ouders een duidelijke opdracht. Het advies en de acties van de werkgroep moeten de scholen en de ouders daarbij helpen.

In de intentieverklaring wordt een aantal doelen genoemd, zoals het versterken van de communicatie tussen school en ouders, een openbare databank met goede voorbeelden voor alle scholen, het verbeteren van de klachtenprocedure en een uitgebreide onderwijsinformatie- en servicefunctie beschikbaar voor alle ouders. Een platform voor allochtone ouders zal een impuls geven aan de betrokkenheid van allochtone ouders.Daarnaast streven de besturen- en werkgeversorganisaties ernaar om meer vertegenwoordigers van allochtonen in besturen en op de werkvloer te krijgen.

De afspraken uit de intentieverklaring sluiten aan bij de kaders die minister Van der Hoeven heeft geschetst in haar brief over governance in het onderwijs. Ook wordt met deze verklaring een uitwerking gegeven aan de motie De Vries (CDA) en de acties uit de Koersen Primair en Voortgezet Onderwijs.

Actueel
Kader Primair 4 – December 2005

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.