Inspectietaken duidelijker afgebakend

De Eerste Kamer heeft in navolging van de Tweede Kamer het wetsvoorstel aangenomen dat een doeltreffender onderwijstoezicht regelt. De nieuwe wet moet duidelijker maken waarop de Inspectie van het Onderwijs scholen beoordeelt. Het bakent de inspectietaken duidelijker af. Stimuleren blijft een taak, maar beoordelen mag alleen nog op basis van de deugdelijkheidseisen.

De onderwijsinspectie mag enkel nog oordelen of een school voldoet aan de wettelijke (45) deugdelijkheidseisen, de minimumkwaliteit. Het voorstel keert zich tegen de kwaliteitseisen die de afgelopen jaren aan het inspectiekader zijn toegevoegd. Ook worden stimulerende woorden van de inspectie, bedoeld om scholen te helpen bij het verder verbeteren van hun onderwijs, nog wel eens ervaren als oordeel. Beide taken, oordelen en stimuleren, liepen daarmee door elkaar heen. Het wetsvoorstel – ingediend door Tweede Kamerlid Roelof Bisschop (SGP) en zijn collega’s Paul van Meenen (D66) en Michel Rog (CDA) – voorziet in een versterking van de positie van scholen en het onderwijsveld door betere informatievoorziening en rechtsbescherming. Met het oog op het creëren van een wettelijke basis voor de onderdelen ‘zwak’ en ‘zeer zwak’ onderwijs worden ook de sectorwetten gewijzigd. Verder versterkt dit voorstel de dialoog tussen het onderwijsveld en de inspectie over de kwaliteit van het onderwijs.

Moties
De Eerste Kamer nam ook twee moties aan. In een daarvan staat dat in de onderzoekskaders van de inspectie het onderscheid tussen oordelen en bevindingen eenvoudig zichtbaar moet zijn. Ook moet voor scholen duidelijk zichtbaar zijn in het inspectierapport wat het verschil is tussen de controlerende (toezien op de deugdelijkheidseisen) en de stimulerende taak (meedenken over kwaliteitsverbetering) van de inspectie. De andere aangenomen motie vraagt om terughoudendheid bij het toevoegen van nieuwe deugdelijkheidseisen en om een keer in de vier jaar te toetsen of die eisen nog toegevoegde waarde hebben voor de onderwijskwaliteit.

Eisen
Wat de deugdelijkheidseisen precies zijn en of die nog voldoen, is een andere discussie die later dit jaar zal worden gevoerd. Staatssecretaris Dekker heeft beloofd nog voor de zomer met een overzicht te komen. De kans bestaat dat de deugdelijkheidseisen daarna worden aangepast, omdat ze nu al voor veel scholen niet helder en expliciet genoeg zijn.
 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.