De Inspectie van het Onderwijs stelt, in overleg met het onderwijsveld, een toezichtvisie op afstandsonderwijs op. De definitieve versies van de toezichtinstrumenten moeten in december 2020 klaar zijn.

De inspectie ontwikkelt instrumenten om de kwaliteit van afstandsonderwijs en hybride onderwijs (en de borging hiervan) effectief in kaart te brengen en te beoordelen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om lesobservaties en digitale lessen, schoolbezoeken en een gespreksleidraad voor bestuursgesprekken. Deze instrumenten zijn in ontwikkeling. Daarnaast ontwikkelt de inspectie een toezichtvisie op afstandsonderwijs, gevoed door de wettelijke kaders en de wetenschap.

De definitieve versies van de toezichtinstrumenten, die in december 2020 gereed moeten zijn, gebruikt de inspectie ook voor de Staat van het Onderwijs 2021. Hiermee geeft de inspectie inzicht in de kwaliteit (en kwaliteitsborging) van het afstandsonderwijs en hybride onderwijs in Nederland.

Toezicht schooljaar 2020/2021

Uitgangspunt van het toezicht van de inspectie in schooljaar 2020/2021, waarin het reguliere onderwijs nog te maken heeft met corona, blijft toezicht op afstand waar dat kan. De inspectie doet vooral onderzoek op locatie als ze risico’s ziet en gesprekken en onderzoek ter plekke nodig vindt. Wat nodig is, wordt per geval bekeken. Bij onderzoek op locatie volgt de inspectie uiteraard de geldende richtlijnen.

De onderzoeken op verzoek om te beoordelen of een school (in po, vo of so) de waardering Goed kan krijgen, worden vooralsnog on hold gezet.

Op de website van de Inspectie van het Onderwijs staat puntsgewijs welke gevolgen de coronacrisis heeft op het toezicht.

Links

Gerelateerd nieuws