De Inspectie van het Onderwijs start met een onderzoek naar de fi nanciële positie bij besturen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Het onderzoek loopt tot de zomer van 2012 en vindt plaats onder ongeveer 400 besturen. De besturen die onderzocht worden, hebben een zeer hoge kapitalisatiefactor of een hoge kapitalisatiefactor gecombineerd met een of meer zwakke of zeer zwakke scholen.

Met het onderzoek wil de inspectie inzicht verkrijgen in de mate waarin besturen fi nanciële middelen beschikbaar hebben, die ingezet kunnen worden in het onderwijs. Als dat het geval is, zal de inspectie besturen aansporen deze middelen alsnog te besteden aan het onderwijs.

Het onderzoek volgt op het rapport van de Commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen (Don) uit november 2009. De inspectie beoordeelt volgens het beoordelingskader van de commissie Don. In 2010 werd al een pilotonderzoek uitgevoerd onder vijftig besturen.

De kapitalisatiefactor is een kengetal om te signaleren of besturen misschien een deel van hun middelen niet of inefficiënt benutten voor de vervulling van hun taken. De commissie Don heeft in haar rapport signaleringsgrenzen aangegeven voor deze factor. Besturen met een kapitalisatiefactor boven de signaleringsgrenzen hebben volgens de commissie mogelijk teveel middelen ter beschikking. Of daadwerkelijk sprake is van een teveel aan middelen zou mede afhankelijk kunnen zijn van bestuursspecifi eke factoren. De kapitalisatiefactor wordt berekend door de boekwaarde van de gebouwen en terreinen in mindering te brengen op het totaal kapitaal en dit bedrag vervolgens te delen door de totale baten inclusief de rentebaten.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws