Inspectie en gemeenten: samen tegen verzuim

onderwijsinspectie wordt verantwoordelijk voor toezicht
De Inspectie van het Onderwijs en de onderwijswethouders van Amsterdam en Den Haag hebben een samenwerkings overeenkomst ondertekend om het ongeoorloofd verzuim van leerlingen voortvarend aan te pakken.

De inspectie gaat erop toezien dat scholen ongeoorloofd verzuim nauwgezet registreren. Als een leerling niet op school verschijnt, moet de school dit melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. Doet een school dit niet of onvoldoende, dan meldt de leerplichtambtenaar dit bij de inspectie. De gemeenten Amsterdam en Den Haag willen het verzuim nog krachtiger tegengaan door actief onderzoek te doen en scholen die in gebreke blijven direct aan te pakken. In de overeenkomst met de inspectie is vastgelegd dat de gemeente de dossiers over verzuim zo aanlevert, dat de inspectie snel tot actie kan overgaan. Dit leidt dan tot een bestuurlijke boete van 1.000 euro per overtreding, met een maximum van 100.000 euro per jaar.

Een voorstel tot wijziging van de Leerplichtwet, waarin de rol van de onderwijsinspectie en de leerplichtambtenaren in de keten van bestrijding van verzuim en voortijdig schoolverlaten is geregeld, is aangenomen. Niet langer de gemeentelijke leerplichtambtenaren, maar de onderwijsinspectie wordt verantwoordelijk voor het toezicht op het verzuimbeleid van scholen. Ook komt er een verzuimloket dat moet leiden tot het beschikbaar komen van betere verzuiminformatie.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.