De Inspectie van het Onderwijs beoordeelt in het schooljaar 2021/2022 scholen niet op de onderwijsresultaten. Dit is vanwege de omstandigheden door de coronamaatregelen.

Daarbij gaat het om de resultaten van onder andere de eindtoets en het eindexamen. “De beperkingen als gevolg van het coronavirus beïnvloeden immers deze resultaten, en deze invloed ligt voor een deel buiten de invloedssfeer van besturen en scholen”, aldus de inspectie. Dit geldt voor de onderzoeken die de onderwijsinspectie doet op scholen en afdelingen voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs.

Wel neemt de inspectie de onderwijsresultaten mee in de risicodetectie. Er wordt in schooljaar 2021/2022 nog wel risicogericht kwaliteitsonderzoek uitgevoerd als er risico’s gesignaleerd worden. Dit kan op school- of afdelingsniveau nog steeds leiden tot het oordeel ‘Onvoldoende’ of ‘Zeer zwak’, maar bij dit oordeel tellen de onderwijsresultaten niet mee.

De onderwijsinspectie geeft aan dat scholen die, mede op basis van de onderwijsresultaten risico’s laten zien, te zijner tijd kunnen aanhaken bij het Nationaal Programma Onderwijs na Corona.

Link

Gerelateerd nieuws