Begin dit jaar heeft de AVS het meldpunt schooltijden@avs.nl ingericht waar schoolleiders terecht kunnen met vragen en opmerkingen over de nieuwe wet Schooltijden. Gevraagd werd naar de ervaringen met deze wet en voor welke oplossingen men gekozen heeft. De reacties lopen sterk uiteen. De AVS vroeg de Inspectie om een antwoord op de meest gestelde vragen van schoolleiders.

Een aantal directeuren is enthousiast over de wet en heeft deze aangegrepen om de schooltijden voor onderen bovenbouw gelijk te trekken. In de onderbouw wordt dan vaak een extra middag vrij gegeven. Weer andere respondenten zijn in een glijdende schaal bezig over te gaan naar het zogenoemde `Hoorns model´. Een aantal directeuren biedt hun oplossing aan als good practice voor collega-directeuren. Maar er zijn ook negatieve reacties ontvangen. De zogenoemde `7-wekenregeling´ roept veel weerstand op. Het is lastig roosteren en vooral scholen die te maken hebben met relatief veel teamleden die recht hebben op compensatieverlof, komen in de problemen. Daarnaast geeft het plannen van studiedagen de nodige problemen. Een aantal respondenten verzoekt om een generaal pardon. Dit zijn echter zaken die de politiek moet beslissen. Uiteraard neemt de AVS dit, indien mogelijk, mee naar de overlegtafels.

Opheldering
De vragen die via schooltijden@avs.nl gesteld zijn, heeft de AVS voorgelegd aan de Inspectie van het Onderwijs, in de hoop daarmee een aantal onduidelijkheden op te helderen.

In beginsel bestaat de schoolweek voor de groepen 3 t/m 8 uit een 5-daagse schoolweek. Voor de groepen 3 t/m 8 mag maximaal zeven keer per jaar een 4-daagse schoolweek ingeroosterd worden. Een algemene uitzondering op deze regels vormen de weken waarin een algemene feestdag valt, of waarin naar plaatselijk gebruik traditioneel een vrije dag wordt gegeven. Vallen joodse of islamitische feestdagen onder de algemene uitzonderingsregel?

Ja, ook niet-christelijke feestdagen (twee dagen Suikerfeest, Divalifeest, etc.) vallen onder de algemene uitzonderingsregel en kunnen dus tot gevolg hebben dat er een 3-daagse of nog kortere werkweek ontstaat. Als een school in het verleden vrij gaf op een algemene feestdag, kan dat onder de nieuwe regeling ook.

Scholen die meer dan 5,5 uur per dag inroosteren hebben veel marge-uren opgebouwd. Kun je als school deze uren gebruiken om een extra vakantie in te roosteren?

De school is vrij vakantieweken in te roosteren, mits voldaan wordt aan het wettelijke minimum aantal uren onderwijstijd. Let wel: het gaat om periodes van aaneengesloten dagen, niet om een enkele losse dag. Het ministerie geeft voor vakanties adviesdata. Scholen bepalen zelf in samenspraak met de MR wanneer de vakantieweken zijn (de oudergeleding in de MR heeft adviesrecht). Het verdient aanbeveling om de vastgestelde vakantiedata in de schoolgids op te nemen, zodat alle ouders op de hoogte zijn van de vakantiedata. De zomervakantie vormt een uitzondering hierop. De zomervakantie is een verplichte vakantie van zes weken. Volgens de `Regeling spreiding zomervakanties´ kan deze niet worden opgerekt, anders dan twee dagen onmiddellijk vóór, of twee dagen onmiddellijk na het einde van de voorgeschreven begin- of eindtijd.

Het is moeilijk om voor elke leerling hard te maken dat hij/zij 7520 uur onderwijs heeft genoten. Denk hierbij aan tussentijdse instroom, vervroegde uitstroom, leerplicht vanaf 5 jaar e.d. Voor het speciaal basisonderwijs geldt dat leerlingen vaak pas later instromen. Hoe gaat de Inspectie daarmee om?

Vanwege de onuitvoerbaarheid voor scholen van een urenregistratie per leerling, stelt de Inspectie zich op het standpunt dat een school aan de voorschriften inzake de onderwijstijd voldoet, indien zij kan aantonen dat de feitelijke c.q. geplande onderwijstijd voor een groep/cohort leerlingen niet beneden de gestelde minima komt die voor de onderbouw, resp. de bovenbouw en de school als geheel zijn vastgesteld. Op grond van de nieuwe regeling mag van scholen worden verwacht dat ze bijhouden hoeveel uren onderwijs een leerjaar de achterliggende schooljaren heeft omvangen. In de praktijk wordt dus per leerjaar (groep/cohort) het aantal uren onderwijs bijgehouden. Inclusief eventuele lesuitval bij bijvoorbeeld vervangingsproblemen.

Mag je in een door een erkende feestdag zogenoemde `gebroken week´ nog meer vrije dagen of een studiedag plannen?

Dat mag, maar dan is het een vakantiedag, dwz. dat de school gesloten is. De vrijdag na Hemelvaart hoort bij de reguliere vakantie. Als een plaatselijk erkende feestdag (zoals bijvoorbeeld het Leidens ontzet op 3 oktober) op donderdag valt, dan mag de school de vrijdag ook vrij geven. Deze week telt dan echter mee als één van de zeven onvolledige schoolweken. Het personeel mag op school aanwezig zijn tijdens de vakanties. De aanwezigheid van personeel staat los van de vakantiedagen voor de leerlingen. Vakantie is als de hele school voor de leerlingen gesloten is en er geen onderwijs wordt gegeven (Leerplichtwet). Dat staat los van de vraag of het onderwijspersoneel tijdens de vakantie op school is. Op bijna alle scholen is het nu ook al de gewoonte om bijvoorbeeld op de laatste vrijdag van de zomervakantie een teamvergadering te hebben. De CAO PO (voorheen het Rechtspositiebesluit WPO/WEC) voorziet ook in de mogelijkheid dat het personeel gedurende een vakantie de verplichting krijgt om naar school te komen om te vergaderen of te verhuizen etc.

Telt een avondactiviteit als lestijd?

Nee, we hebben het over dagonderwijs. Onder lestijd wordt het reguliere lesrooster verstaan. Ook een werkweek telt als zodanig niet als extra lestijd.

Als een school een aparte instroomgroep, een 0-groep kent, valt die dan onder de wet Schooltijden?

De wet op het primair onderwijs kent geen groep 0. Op het moment dat de 4-jarige naar school gaat, valt de leerling onder de Wet op het Primair Onderwijs. Deze wet kent geen groep 0, alleen groep 1 t/m 8. Alle 4-jarige leerlingen stromen in leerjaar 1 in. Een deel van de leerlingen zal na augustus doorstromen naar groep 2 en een ander deel zal deel uitmaken van het cohort (leerjaar 1). In een instroomgroep moeten dus evenveel uren gemaakt worden als in groep 1.

 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws