Inschrijving voor herziening onderwijscurriculum gestart

Vanaf maandag 18 september kunnen schoolleiders, leraren en scholen zich inschrijven voor Curriculum.nu. Zo’n 20 schoolleiders en 130 leraren uit het primair en voortgezet onderwijs (po en vo) krijgen de kans om te werken aan de herziening van het curriculum. Voor negen vakgebieden buigen zij zich, in zogenoemde ontwikkelteams, over de vraag wat leerlingen moeten leren om uit te groeien tot volwassenen die hun steentje bijdragen aan de samenleving, economisch zelfstandig zijn én met zelfvertrouwen in het leven staan. Inschrijven kan tot 13 oktober via curriculum.nu.

Het is voor het eerst dat Nederlandse schoolleiders en leraren uit het po en vo gezamenlijk aan de slag gaan met curriculum om te zorgen voor minder overladenheid, een betere samenhang en doorlopende leerlijnen.
 
De scholen van de geselecteerde deelnemers ontvangen een financiële tegemoetkoming om schoolleiders en leraren hiervoor tijd te geven. De periode tot en met 15 december 2017 staat in het teken van de werving en selectie. En in februari 2018 starten de ontwikkelteams, die volgend jaar vier keer bij elkaar komen. De ontwikkelteams toetsen tussenresultaten bij diverse scholen in het land en gaan hierover in gesprek met onder andere leerlingen, wetenschappers en het vervolgonderwijs. Begin 2019 brengen zij hun advies uit aan het Ministerie van OCW, waarna besluitvorming in de Tweede Kamer volgt.
 
Inzet voor de herziening
Het huidige curriculum van po en vo is in 2006 vastgesteld in zogenaamde kerndoelen en eindtermen. Hierin staat wat leerlingen moeten kennen en kunnen. In elf jaar tijd is de samenleving sterk veranderd, worden er andere eisen gesteld voor de arbeidsmarkt en heeft ICT een grote invloed gekregen op ons dagelijks leven. Een herziend curriculum moet volgens de initiatiefnemers resulteren in uitdagend, evenwichtig en toekomstbestending onderwijs, waarin alle niveaus goed op elkaar aansluiten en de leraar weer aan zet is. De herijking biedt tevens kans om bestaande knelpunten aan te pakken, zoals:
– De overladenheid van het onderwijsprogramma. Vanuit de samenleving en de politiek wordt steeds opnieuw een appèl op scholen gedaan aandacht aan nieuwe vraagstukken te schenken, terwijl er nooit wat af gaat. Noodzakelijke (vak)vernieuwingen vinden te weinig of te geïsoleerd plaats. Er is geen sprake van een integrale vernieuwing. Hierdoor stapelt het onderwijsprogramma zich op.
– De breed geformuleerde kerndoelen die weinig houvast beiden voor leraren. De lesmethode of het lesboek blijft in de klas leidend. Op die manier worden leraren steeds meer uitvoerders in plaats van regisseurs van hun vak.
– Het gebrek aan motivatie onder leerlingen, die liever zien dat er meer verbinding tussen de inhoud van vakken ontstaat. Hierdoor wordt het onderwijs meer betekenisvol.
 
Selectie
Er starten ontwikkelteams voor de volgende leergebieden: Burgerschap, Digitale geletterdheid, Engels/moderne vreemde talen, Nederlands, Rekenen & Wiskunde, Bewegen & Sport, Kunst & Cultuur, Mens & Natuur en Mens & Maatschappij. Geïnteresseerde schoolleiders, leraren en ontwikkelscholen kunnen zich hiervoor inschrijven. Alle inschrijvingen worden onderworpen aan een zorgvuldige selectieprocedure.
 
Internationale ontwikkeling
Nederland staat niet alleen in deze ontwikkeling. In totaal zijn er 20 landen die zich nu bezighouden met de vraag welke competenties leerlingen voor de toekomst nodig hebben en wat dit betekent voor het onderwijs. De OESO houdt momenteel een onderzoek onder deze landen. De eerste rapportage over de bevindingen wordt volgend jaar verwacht. 
 
Curriculum.nu is het vervolg van Onderwijs2032 en een initiatief van een brede onderwijscoalitie die uit de AVS, de Onderwijscoöperatie, de PO-Raad, de VO-Raad, het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en Ouders & Onderwijs  bestaat. In de uitvoering wordt inhoudelijk samengewerkt met SLO. Het Ministerie van OCW maakt dit initiatief mede mogelijk.
 
 

Links

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.