Inrichtingsbesluit WPO

Op 28 februari 2022 werd het zgn. Inrichtingsbesluit WPO gepubliceerd in het Staatblad (2022-93). Dit besluit bevat nadere regels voor een aantal onderwerpen die voorheen waren geregeld in het Bekostigingsbesluit WPO.

Vanwege de omvang van de aanpassingen in het Bekostigingsbesluit WPO, samenhangend met de vereenvoudiging van de bekostiging, worden deze in een nieuw besluit opgenomen, het Besluit Bekostiging WPO 2022. Een aantal onderwerpen, ofschoon bekostigingsvoorwaarden, hebben geen betrekking op de bekostiging als zodanig, maar op de inrichting van het onderwijs. Die onderwerpen passen inhoudelijk beter in dit aparte, nieuwe besluit. Aan de teksten zelf is, behoudens enkele taal- en wettechnische verbeteringen, is niets veranderd.

Om welke onderwerpen gaat het dan?

  • Leerresultaten en monitor veiligheid
  • Ontwikkelingsperspectief, landelijke geschillencommissie en deskundigen
  • Orthopedagogisch-didactische centra in het primair onderwijs (van belang met name voor de samenwerkingsverbanden)
  • Meetellen van onderwijstijd in het primair onderwijs
  • Percentage onderwijstijd in de Engelse, Duitse of Franse taal

Aangezien de bij dit besluit gestelde regels niet inhoudelijk zijn gewijzigd, zijn er geen gevolgen voor de uitvoeringspraktijk. Schoolbesturen en samenwerkingsverbanden zijn in een zelfde mate en op eenzelfde manier gebonden aan de voorliggende regels. Wel is de ordening en nummering van de artikelen gewijzigd en dit kan o.a. gevolgen hebben voor de communicatie en systemen van DUO en de onderwijsinspectie. Op 1 april 2022 treedt het Besluit bekostiging WPO 2022 in werking. Op die dag treedt ook het Inrichtingsbesluit WPO in werking.  

Neem contact op met de AVS Helpdesk
De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt. Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Meer informatie over de AVS Helpdesk en openingstijden